Ansvarsfriskrivning

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord där begynnelsebokstaven skrivs med stor bokstav har betydelser som definieras enligt följande villkor. Följande definitioner ska ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I denna ansvarsfriskrivning gäller följande:

  • Företaget (som kallas antingen ”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna cookiepolicy) hänvisar till Bitcoin 360, 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapore 238877.
  • Med ”du” avses användaren, den person som använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk enhet för vars räkning en sådan person använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.
  • Webbplatsen hänvisar till https://bitcoin360ai.com
  • Tjänsten avser webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i tjänsten är endast avsedd för allmän information.

Företaget tar inget ansvar för fel eller brister i tjänstens innehåll.

Företaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för särskilda, direkta, indirekta, följdskador, tillfälliga skador eller andra skador, oavsett om det rör sig om avtal, vårdslöshet eller andra skadestånd, som uppstår på grund av eller i samband med användningen av Tjänsten eller innehållet i Tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra tillägg, strykningar eller ändringar i tjänstens innehåll.

Företaget garanterar inte att tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Ansvarsfriskrivning för externa länkar

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt är anslutna till företaget.

Observera att företaget inte garanterar att informationen på dessa externa webbplatser är korrekt, relevant, aktuell eller fullständig.

Ansvarsfriskrivning för fel och försummelser

Den information som ges av tjänsten är endast avsedd som allmän vägledning i frågor av intresse. Även om företaget vidtar alla försiktighetsåtgärder för att se till att tjänstens innehåll är både aktuellt och korrekt kan fel uppstå. Med tanke på att lagar, regler och förordningar är föränderliga kan det dessutom förekomma förseningar, utelämnanden eller felaktigheter i informationen i tjänsten.

Företaget är inte ansvarigt för eventuella fel eller utelämnanden, eller för de resultat som erhålls genom att använda denna information.

Ansvarsfriskrivning för rättvis användning

Företaget kan använda upphovsrättsskyddat material som inte alltid har fått särskilt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Företaget gör sådant material tillgängligt för kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, vetenskap och forskning.

Företaget anser att detta utgör en ”rättvis användning” av sådant upphovsrättsskyddat material i enlighet med avsnitt 107 i Förenta staternas upphovsrättslag.

Om du vill använda upphovsrättsskyddat material från tjänsten för egna syften som går utöver rättvis användning måste du få tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Uttryckta åsikter Ansvarsfriskrivning

Tjänsten kan innehålla åsikter och synpunkter som är författarnas och som inte nödvändigtvis återspeglar den officiella politiken eller ståndpunkten hos någon annan författare, byrå, organisation, arbetsgivare eller företag, inklusive företaget.

Kommentarer som publiceras av användare är deras eget ansvar och användarna tar fullt ansvar för eventuella förtal eller tvister som är resultatet av något som skrivits i en kommentar eller som en direkt följd av något som skrivits i en kommentar. Företaget är inte ansvarigt för kommentarer som publiceras av användare och förbehåller sig rätten att radera kommentarer av vilken anledning som helst.

Inget ansvar Ansvarsfriskrivning

Informationen i tjänsten tillhandahålls under förutsättning att företaget inte är engagerat i att ge juridiska, bokföringsmässiga, skattemässiga eller andra professionella råd och tjänster. Den bör därför inte användas som en ersättning för konsultationer med professionella redovisnings-, skatte- och juridiska rådgivare eller andra kompetenta rådgivare.

Under inga omständigheter ska företaget eller dess leverantörer vara ansvariga för särskilda, tillfälliga, indirekta eller följdskador som uppstår på grund av eller i samband med din tillgång eller användning eller oförmåga att få tillgång till eller använda tjänsten.

Ansvarsfriskrivning ”Användning på egen risk”

All information i tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan någon garanti för fullständighet, noggrannhet, aktualitet eller för de resultat som erhålls genom användning av denna information, och utan någon form av garanti, uttrycklig eller underförstådd, inklusive, men inte begränsat till, garantier för prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Företaget kan inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon annan för beslut eller åtgärder som vidtagits med hänvisning till information från tjänsten eller för följdskador, särskilda skador eller liknande skador, även om det har informerats om möjligheten av sådana skador.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR HÖGRISKINVESTERINGAR

Bitcoin 360″ gör det möjligt för dess användare (nedan kallade ”användare” eller ”användare”) att handla med mycket spekulativa investeringar som innebär en betydande risk för förlust. Sådan handel är inte lämplig för alla investerare, så användarna måste se till att de förstår riskerna fullt ut innan de handlar. ”Bitcoin 360” förvaltar inte, och erbjuder inte heller några juridiska, skattemässiga, bokföringsmässiga eller investeringsråd eller rekommendationer om lämplighet, lönsamhet, investeringsstrategi eller andra frågor av det slaget.

Alla användare och potentiella användare bör noggrant läsa följande riskinformation och varningar i detta dokument innan de ansöker om att använda Bitcoin 360:s programvara och innan de börjar handla på olika finansmarknader med hjälp av olika finansiella instrument. Det bör dock noteras att detta dokument inte kan och inte heller avslöjar eller förklarar alla risker och andra viktiga aspekter som är förknippade med handel med Forex, CFD:er och kryptovalutor. Meddelandet har utformats för att på ett rättvist och icke vilseledande sätt förklara de risker som är förknippade med handel med Forex, CFD:er och kryptovalutor i allmänna termer.

PÅ GRUND AV DEN HÖGA RISKEN MED HANDEL GÖR ”BITCOIN 360” UTTRYCKLIGEN INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER GARANTIER FÖR ATT ANVÄNDARNA KOMMER ATT GÖRA NÅGON VINST ELLER ATT ANVÄNDARNA INTE KOMMER ATT FÖRLORA NÅGRA ELLER ALLA INSATTA INVESTERINGSMEDEL.
Handel med Forex, CFD:er och kryptovalutor är MYCKET SPECULATIVT OCH HÖGT RISKANDE och är inte lämplig för allmänheten, utan endast för de investerare som:

(a) förstår och är villiga att ta på sig de ekonomiska, juridiska och andra risker som är involverade.

(b) Med hänsyn till sina personliga ekonomiska förhållanden, finansiella resurser, livsstil och skyldigheter har de ekonomiska möjligheter att ta på sig förlusten av hela sin investering.

(c) ha kunskap för att förstå handel med Forex, CFD:er och kryptovalutor och de underliggande tillgångarna och marknaderna.

”Bitcoin 360” kommer inte att ge användarna några råd om Forex, CFD:er och kryptovalutor, underliggande tillgångar och marknader, eller ge investeringsrekommendationer av något slag. Om användaren inte förstår riskerna bör han eller hon söka råd och konsultation hos en oberoende finansiell rådgivare. Om användaren fortfarande inte förstår riskerna med att handla med Forex, CFD:er och kryptovalutor bör han eller hon inte handla alls.

Forex, CFD:er och kryptovalutor är finansiella derivatinstrument som får sitt värde från priserna på de underliggande tillgångarna/marknaderna som de hänvisar till (t.ex. valutor, aktieindex, aktier, metaller, terminer för index, terminer för terminer etc.). Det är därför viktigt att Användaren förstår riskerna som är förknippade med handel med den relevanta underliggande tillgången/marknaden, eftersom fluktuationer i priset på den underliggande tillgången/marknaden kommer att påverka lönsamheten för hans handel.

Några av dessa risker är följande

Volatilitet – Rörelser i priset på underliggande tillgångar/marknader kan vara volatila och oförutsägbara. Detta kommer att ha en direkt inverkan på användarens vinster och förluster. Genom att förstå volatiliteten på en underliggande marknad kan man hjälpa användarna att avgöra hur de ska handla och hur mycket de är villiga att förlora.

Marknadssvängningar – En svängning är en plötslig förändring av priset på en underliggande tillgång från en nivå till en annan. Olika faktorer kan leda till gapping (t.ex. ekonomiska händelser eller marknadsmeddelanden) och gapping kan uppstå både när den underliggande marknaden är öppen och när den är stängd. När dessa faktorer inträffar medan den underliggande marknaden är stängd kan priset på den underliggande marknaden när den öppnas igen (och därmed vårt härledda pris) skilja sig markant från stängningskursen, utan möjlighet att stänga din handel däremellan. ”Gapping” kan resultera i en betydande förlust (eller vinst).

Marknadslikviditet – Priserna på Forex, CFD:er och kryptovalutor kommer att påverkas av bland annat förändrade förhållanden mellan utbud och efterfrågan, statliga, jordbruks-, handels- och handelspolitiska program och riktlinjer, nationella och internationella politiska och ekonomiska händelser och de rådande psykologiska egenskaperna på den relevanta marknadsplatsen, och vissa av Forex, CFD:er och kryptovalutors underliggande tillgångar kan inte bli omedelbart likvida som ett resultat av minskad efterfrågan på den underliggande tillgången. Marknadsförhållandena kan alltså förändras avsevärt på mycket kort tid, och därför kan det under vissa marknadsförhållanden vara omöjligt för Användarens order att utföras, vilket leder till förluster.

Det är underförstått att när det gäller handel med valutor kan det finnas situationer, rörelser och/eller förhållanden som inträffar under helgen, i början av veckan eller under dagen efter offentliggörandet av betydande makroekonomiska siffror, ekonomiska eller politiska nyheter som gör att valutamarknaderna öppnar med prisnivåer som kan skilja sig väsentligt från tidigare priser.

* VARNING FÖR HÖGRISKINVESTERINGAR *

Handel med Forex, CFD:er och kryptovalutor innebär en risk för att förlora din investering. Detta meddelande om riskvarning kan inte avslöja och avslöjar inte alla risker och andra viktiga aspekter av handel med optioner och derivat. Du bör inte spekulera med kapital som du inte har råd att förlora. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom webbplatsens villkor och sekretesspolicy innan du börjar använda vår tjänst.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna ansvarsfriskrivning kan du kontakta oss: