Regler och villkor

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars initiala bokstav är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För ändamålen med dessa villkor:

Dotterbolagbetyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där ”kontroll” betyder ägande av 50 % eller mer av aktierna, aktieägarna eller andra värdepapper som har rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller andra förvaltningsmyndighet.

kontobetyder ett unikt konto som skapats för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Landavser Storbritannien

Företag(referat till som antingen ”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt” i detta avtal) hänvisar till Bitcoin 360™ på 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapore 238877.

Enhetbetyder vilken enhet som helst som kan komma åt Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Servicehänvisar till webbplatsen.

Villkor(även kallat ”Villkor”) avser dessa Allmänna Villkor som utgör hela avtalet mellan Dig och Företaget angående användningen av Tjänsten.

Tredjepartstjänst för sociala medierbetyder alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgängligt av tjänsten.

Hemsidahänvisar till Bitcoin 360, tillgänglig frånhttps://bitcoin360ai.com

Dubetyder individen som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken sådan individ får åtkomst till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Bekräftelse

Dessa är villkoren som styr användningen av denna tjänst och avtalet som gäller mellan dig och företaget. Dessa villkor anger rättigheterna och skyldigheterna för alla användare angående användningen av tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

Du intygar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte att personer under 18 år använder tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Användarkonton

När du skapar ett konto hos oss måste du förse oss med information som alltid är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot Villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av Ditt konto på Vår Tjänst.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår tjänst eller en social mediatjänst från tredje part.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om något säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte som ett användarnamn använda namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgänglig för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för någon annan persons eller enhets rättigheter utan lämplig auktorisation, eller ett namn som är annars kränkande, vulgärt eller obscent.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av dig eller andra användare), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli företagets och dess licensgivares exklusiva egendom.

Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både landet och utlandet.

Våra varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller beroendet av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, kommer företagets och någon av dess leverantörers hela ansvar enligt någon bestämmelse i dessa villkor och din exklusiva gottgörelse för allt det föregående att begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig genom tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via Tjänsten.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet som härrör från eller på något sätt relaterat till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller tredje parts hårdvara som används med tjänsten, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med sitt väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

Ansvarsfriskrivning ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”SOM TILLGÄNGLIG”.

Tjänsten tillhandahålls dig ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”SOM TILLGÄNGLIG” och med alla fel och defekter utan garanti av något slag. I den maximala omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, avsäger sig företaget, för egen räkning och för sina dotterbolags räkning och dess respektive deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Tjänst, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå under affären, prestationsförloppet, användningen eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående ger företaget inga garantier eller åtaganden, och gör inga utfästelser av något slag att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat,

Utan att begränsa det föregående ger varken företaget eller någon av företagets leverantörer några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) angående tjänstens funktion eller tillgänglighet, eller information, innehåll och material eller produkter inkluderad därpå; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) om riktigheten, tillförlitligheten eller valutan för all information eller innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på uppdrag av företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidsbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i ett sådant fall ska undantagen och begränsningarna som anges i detta avsnitt tillämpas i den utsträckning som är verkställbar enligt tillämplig lag.

Gällande lag

Lagarna i landet, exklusive dess lagkonflikter, ska styra dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också vara föremål för andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvistlösning

Om du har några frågor eller tvister om tjänsten, samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare av Europeiska unionen (EU).

Om du är konsument inom EU kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

USA:s lagliga efterlevnad

Du representerar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för USA:s regeringsembargo, eller som har utsetts av USA:s regering som ett ”terroriststödjande” land, och (ii) du inte är listad på någon av Förenta staternas regeringslista över förbjudna eller begränsade parter.

Avskiljbarhet och avstående

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer en sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

Avstående

Förutom vad som anges häri ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts möjlighet att utöva sådan rätt eller kräva sådan fullgörelse när som helst därefter och inte heller ska avståendet från ett brott utgöra ett avstående från eventuella efterföljande överträdelser.

Översättning Tolkning

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst. Du samtycker till att den ursprungliga engelska texten ska ha företräde i händelse av en tvist.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

Via e-post: info[at]bitcoin360ai.com

Genom att besöka denna sida på vår hemsida:https://bitcoin360ai.com/contact-us

Via telefonnummer: +65 6701 8000

logo bitcoin360 white

REGLERING & HÖGRISKINVESTERING VARNING: Handel med Forex, CFD: er och kryptovalutor kan generera betydande fördelar men medför också en risknivå och kanske inte är lämplig för alla investerare.Du bör inte spekulera med kapital som du inte har råd att förlora.Vi rekommenderar starkt att du läser våra villkor och hela ansvarsfriskrivningssidan innan du gör någon investering.Kunderna måste vara medvetna om sin individuella kapitalvinstskatt i sitt hemland.Det strider mot lagen att uppmana amerikanska personer att köpa och sälja råvaruoptioner, även om de kallas ”förutsägelsekontrakt”, såvida de inte är noterade för handel och handlas på en CFTC-registrerad börs eller om de inte är lagligt undantagna.Vi har placerat COOKIES på din dator för att förbättra din upplevelse när du besöker denna webbplats.Du kan när som helst ändra cookie-inställningarna på din dator.Användningen av denna webbplats indikerar att du accepterar denna webbplats SEKRETESSPOLICY.

Address: 435 Orchard Rd #11 Wisma Atria SG 238877

Email:info[at]bitcoin360ai.com