Villkor och bestämmelser

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versaler har betydelser som definieras på följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I enlighet med dessa villkor:

Med anknuten part avses en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part, där ”kontroll” innebär ägande av 50 % eller mer av aktierna, kapitalandelarna eller andra värdepapper som ger rätt att rösta vid val av styrelseledamöter eller andra ledningsorgan.

Med konto avses ett unikt konto som skapats för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Med land avses Storbritannien.

Företaget (som i detta avtal kallas ”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) avser Bitcoin 360™ på 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapore 238877.

Med enhet avses en enhet som kan få tillgång till tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Tjänsten avser webbplatsen.

Villkor (även kallade ”Villkor”) avser dessa villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget om användningen av tjänsten.

Tredje parts sociala medietjänst innebär alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part och som kan visas, inkluderas eller göras tillgängliga via tjänsten.

Webbplatsen hänvisar till Bitcoin 360, som är tillgänglig från https://bitcoin360ai.com.

Med ”du” menas den person som använder Tjänsten eller det företag eller annan juridisk enhet för vars räkning en sådan person använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Erkännande

Detta är de villkor som reglerar användningen av denna tjänst och det avtal som gäller mellan dig och företaget. I dessa villkor anges alla användares rättigheter och skyldigheter när det gäller användningen av tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten förutsätter att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor får du inte använda tjänsten.

Du intygar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte personer under 18 år att använda tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets sekretesspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter när du använder applikationen eller webbplatsen och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår sekretesspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Användarkonton

När du skapar ett konto hos oss måste du förse oss med information som alltid är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda det lösenord som du använder för att få tillgång till tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder som utförs med ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord används i vår tjänst eller i en tjänst för sociala medier från en tredje part.

Du samtycker till att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du får kännedom om säkerhetsöverträdelser eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda en annan persons eller enhets namn som användarnamn eller ett namn som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller ett varumärke som är föremål för någon annan persons eller enhets rättigheter än din utan lämpligt tillstånd, eller ett namn som på annat sätt är stötande, vulgärt eller obscent.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (med undantag för innehåll som tillhandahålls av dig eller andra användare), funktioner och funktionalitet är och förblir företagets och dess licensgivares exklusiva egendom.

Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både landet och andra länder.

Våra varumärken och handelsbeteckningar får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att företaget inte ska vara ansvarigt, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyerna för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Begränsning av ansvar

Utan hinder av eventuella skador som du kan drabbas av, ska företagets och någon av dess leverantörers hela ansvar enligt någon bestämmelse i dessa villkor och din exklusiva åtgärd för allt det föregående begränsas till det belopp som du faktiskt betalat via tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via tjänsten.

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga för särskilda, tillfälliga, indirekta eller följdskador av något slag (inklusive, men inte begränsat till, skador på grund av utebliven vinst, förlust av data eller annan information, avbrott i affärsverksamheten, personskador, förlust av integritet som uppstår till följd av eller på något sätt är relaterad till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller hårdvara från tredje part som används tillsammans med tjänsten, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten av sådana skador och även om rättsmedlet inte uppfyller sitt väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte är tillämpliga. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas i största möjliga utsträckning som lagen tillåter.

”I befintligt skick” och ”i befintligt skick”

Tjänsten tillhandahålls till dig ”I befintligt skick” och ”i befintligt skick” och med alla fel och brister utan någon som helst garanti. I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig företaget, för egen del och för sina dotterbolag och dess och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, när det gäller tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-infragmentering, och garantier som kan uppstå i samband med handel, prestationer, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående ger företaget ingen garanti eller åtagande och gör inga utfästelser av något slag om att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med annan programvara, program, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller brister kan eller kommer att rättas till.

Utan att begränsa det föregående gör varken företaget eller någon av företagets leverantörer några uttalanden eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) om tjänstens funktion eller tillgänglighet, eller den information, det innehåll och de material eller produkter som ingår i tjänsten; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) om noggrannhet, tillförlitlighet eller aktualitet för information eller innehåll som tillhandahålls via tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller för företagets räkning är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig kod, timebomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående uteslutningar och begränsningar kanske inte gäller för dig. Men i ett sådant fall ska de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt tillämpas i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag.

Tillämplig lag

Landets lagar, med undantag för dess lagvalsregler, ska styra dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Lösning av tvister

Om du har några problem eller tvister om tjänsten samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare i Europeiska unionen (EU)

Om du är en konsument i Europeiska unionen kommer du att omfattas av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

Förenta staterna Rättslig efterlevnad

Du försäkrar och garanterar att (i) Du befinner dig inte i ett land som är föremål för embargo från Förenta staternas regering eller som har utsetts av Förenta staternas regering till ett land som stöder terrorister, och (ii) Du är inte upptagen på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade parter.

Uppdelbarhet och avstående

Uppdelbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogenomförbar eller ogiltig kommer denna bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå syftet med bestämmelsen i största möjliga utsträckning enligt gällande lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta att gälla fullt ut.

Befrielse

Med undantag för vad som anges här ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva att en skyldighet enligt dessa villkor uppfylls inte påverka en parts möjlighet att utöva en sådan rättighet eller kräva sådan uppfyllelse när som helst därefter och inte heller ska ett avstående från en överträdelse utgöra ett avstående från en senare överträdelse.

Översättning Tolkning

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst. Du samtycker till att den engelska originaltexten ska ha företräde i händelse av en tvist.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en ändring är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, ska du sluta använda webbplatsen och tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

Via e-post: info[at]bitcoin360ai.com

Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://bitcoin360ai.com/contact-us

Med telefonnummer: +65 6701 8000