Zrieknutie sa zodpovednosti

Výklad a definície

Výklad

Slová, v ktorých je veľké začiatočné písmeno, majú význam definovaný za týchto podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti:

  • Spoločnosť (v týchto zásadách používania súborov cookie označovaná ako „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „naše“) sa vzťahuje na spoločnosť Bitcoin 360, 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapur 238877.
  • Používateľ znamená Používateľa, jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe, alebo spoločnosť, prípadne inú právnickú osobu, v mene ktorej takýto jednotlivec pristupuje k Službe alebo ju používa.
  • Webová lokalita odkazuje na https://bitcoin360ai.com
  • Služba sa vzťahuje na webové sídlo.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v službe slúžia len na všeobecné informačné účely.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu Služby.

Spoločnosť v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek osobitné, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo akékoľvek škody, či už v rámci zmluvného konania, nedbanlivosti alebo iných deliktov, ktoré vznikli v dôsledku používania Služby alebo jej obsahu alebo v súvislosti s nimi. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, vymazať alebo upraviť obsah služby bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť nezaručuje, že služba neobsahuje vírusy ani iné škodlivé komponenty.

Zrieknutie sa zodpovednosti za externé odkazy

Služba môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nie sú poskytované ani spravované spoločnosťou, ani s ňou nijako nesúvisia.

Upozorňujeme, že spoločnosť nezaručuje presnosť, relevantnosť, aktuálnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto externých webových stránkach.

Zrieknutie sa zodpovednosti za chyby a opomenutia

Informácie poskytnuté službou slúžia len na všeobecné usmernenie o záujmových záležitostiach. Aj keď Spoločnosť prijme všetky opatrenia na zabezpečenie aktuálnosti a presnosti obsahu Služby, môžu sa vyskytnúť chyby. Navyše vzhľadom na meniacu sa povahu zákonov, pravidiel a predpisov môže dôjsť k oneskoreniu, vynechaniu alebo nepresnostiam v informáciách uvedených v službe.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané z použitia týchto informácií.

Zrieknutie sa zodpovednosti za spravodlivé používanie

Spoločnosť môže používať materiál chránený autorskými právami, ktorý nebol vždy výslovne schválený vlastníkom autorských práv. Spoločnosť sprístupňuje takýto materiál na účely kritiky, komentárov, spravodajstva, výučby, vedy alebo výskumu.

Spoločnosť sa domnieva, že ide o „spravodlivé použitie“ akéhokoľvek takéhoto materiálu chráneného autorskými právami, ako je stanovené v oddiele 107 zákona Spojených štátov amerických o autorských právach.

Ak chcete použiť materiál chránený autorskými právami zo Služby na vlastné účely, ktoré presahujú rámec spravodlivého použitia, musíte získať povolenie od vlastníka autorských práv.

Vyjadrené názory Zrieknutie sa zodpovednosti

Služba môže obsahovať názory a stanoviská, ktoré sú názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať oficiálnu politiku alebo stanovisko akéhokoľvek iného autora, agentúry, organizácie, zamestnávateľa alebo spoločnosti vrátane spoločnosti.

Za komentáre uverejnené používateľmi nesú plnú zodpovednosť používatelia a nesú plnú zodpovednosť za akékoľvek urážky na cti alebo súdne spory, ktoré vzniknú v dôsledku niečoho napísaného v komentári alebo ako priamy dôsledok niečoho napísaného v komentári. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za komentáre uverejnené používateľmi a vyhradzuje si právo vymazať akýkoľvek komentár z akéhokoľvek dôvodu.

Žiadne vyhlásenie o zodpovednosti

Informácie o Službe sú poskytované s vedomím, že Spoločnosť sa tu nezúčastňuje na poskytovaní právneho, účtovného, daňového alebo iného odborného poradenstva a služieb. Preto by sa nemal používať ako náhrada za konzultáciu s profesionálnymi účtovnými, daňovými, právnymi alebo inými kompetentnými poradcami.

Spoločnosť ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, náhodné, nepriame alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku vášho prístupu k Službe alebo jej používania alebo nemožnosti prístupu k nej alebo jej používania.

Zrieknutie sa zodpovednosti „Používanie na vlastné riziko“

Všetky informácie v službe sú poskytované „tak, ako sú“, bez záruky úplnosti, presnosti, včasnosti alebo výsledkov dosiahnutých používaním týchto informácií a bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale bez obmedzenia na záruky výkonnosti, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť nenesie voči vám ani nikomu inému zodpovednosť za žiadne rozhodnutie alebo činnosť vykonanú na základe informácií poskytnutých službou ani za žiadne následné, osobitné alebo podobné škody, a to ani v prípade, že bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA VYSOKO RIZIKOVÉ INVESTÍCIE

„Bitcoin 360“ umožňuje svojim používateľom (ďalej len „používateľ“ alebo „používatelia“) obchodovať s vysoko špekulatívnymi investíciami, ktoré sú spojené so značným rizikom straty. Takéto obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov, preto sa používatelia musia pred obchodovaním uistiť, že plne rozumejú rizikám. Spoločnosť „Bitcoin 360“ nespravuje ani neponúka žiadne právne, daňové, účtovné alebo investičné poradenstvo či odporúčania týkajúce sa vhodnosti, ziskovosti, investičnej stratégie alebo iných podobných záležitostí.

Všetci používatelia a potenciálni používatelia by si mali pozorne prečítať nasledujúce informácie o rizikách a upozornenia obsiahnuté v tomto dokumente predtým, ako požiadajú spoločnosť „Bitcoin 360“ o používanie jej softvéru, a predtým, ako začnú obchodovať na rôznych finančných trhoch s použitím rôznych finančných nástrojov. Upozorňujeme však, že tento dokument nemôže odhaliť ani vysvetliť všetky riziká a ďalšie významné aspekty spojené s obchodovaním na Forexe, CFD a kryptomenami. Cieľom tohto oznámenia bolo spravodlivým a nezavádzajúcim spôsobom všeobecne vysvetliť povahu rizík spojených s obchodovaním s Forexom, CFD a kryptomenami.

VZHĽADOM NA VYSOKO RIZIKOVÚ POVAHU OBCHODOVANIA, „BITCOIN 360“ VÝSLOVNE NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO ZÁRUKY, ŽE POUŽÍVATELIA DOSIAHNU AKÝKOĽVEK ZISK ALEBO ŽE POUŽÍVATELIA NESTRATIA ŽIADNE ALEBO VŠETKY VLOŽENÉ INVESTIČNÉ PROSTRIEDKY.
Obchodovanie na Forexe, CFD a s kryptomenami je VELMI ŠPECIALISTICKÉ A VYSOKO RIZIKOVÉ a nie je vhodné pre všetkých členov širokej verejnosti, ale len pre tých investorov, ktorí:

(a) chápu a sú ochotní prevziať ekonomické, právne a iné riziká, ktoré sú s tým spojené.

(b) s prihliadnutím na ich osobnú finančnú situáciu, finančné zdroje, životný štýl a záväzky sú finančne schopní prevziať stratu celej svojej investície.

(c) mať znalosti, ktoré umožňujú porozumieť obchodovaniu s Forexom, CFD a kryptomenami, ako aj podkladovým aktívam a trhom.

‚Bitcoin 360‘ neposkytuje používateľom žiadne rady týkajúce sa Forexu, CFD a kryptomien, podkladových aktív a trhov, ani neposkytuje žiadne investičné odporúčania. Ak teda používateľ nerozumie príslušným rizikám, mal by požiadať o radu a konzultáciu nezávislého finančného poradcu. Ak používateľ stále nerozumie rizikám spojeným s obchodovaním na Forexe, CFD a kryptomenami, nemal by obchodovať vôbec.

Forex, CFD a kryptomeny sú derivátové finančné nástroje, ktoré odvodzujú svoju hodnotu od cien podkladových aktív/trhov, na ktoré sa vzťahujú (napríklad meny, akciové indexy, akcie, kovy, futures na indexy, forwardy atď.). Je preto dôležité, aby používateľ rozumel rizikám spojeným s obchodovaním s príslušným podkladovým aktívom/trhom, pretože výkyvy ceny podkladového aktíva/trhov ovplyvnia ziskovosť jeho obchodu.

Niektoré z týchto rizík zahŕňajú

Volatilita – pohyby cien podkladových aktív/trhov môžu byť volatilné a nepredvídateľné. To bude mať priamy vplyv na zisky a straty používateľa. Pochopenie volatility podkladového trhu pomôže používateľom pri výbere spôsobu obchodovania a výšky straty.

Výkyvy na trhu – Výkyv je náhla zmena ceny podkladového aktíva z jednej úrovne na druhú. K gapu môžu viesť rôzne faktory (napríklad ekonomické udalosti alebo oznámenia na trhu) a gap sa môže vyskytnúť, keď je podkladový trh otvorený aj keď je zatvorený. Ak sa tieto faktory vyskytnú, keď je podkladový trh zatvorený, cena podkladového trhu pri jeho opätovnom otvorení (a teda aj naša odvodená cena) sa môže výrazne líšiť od zatváracej ceny, pričom medzi tým nemáte možnosť uzavrieť svoj obchod. „Gapping“ môže viesť k výraznej strate (alebo zisku).

Likvidita trhu – Ceny Forexov, CFD a kryptomien budú okrem iného ovplyvňované meniacimi sa vzťahmi ponuky a dopytu, vládnymi, poľnohospodárskymi, obchodnými a komerčnými programami a politikami, národnými a medzinárodnými politickými a ekonomickými udalosťami a prevládajúcimi psychologickými charakteristikami príslušného trhu a niektoré podkladové aktíva Forexov, CFD a kryptomien sa nemusia stať okamžite likvidnými v dôsledku zníženého dopytu po podkladovom aktíve. Trhové podmienky sa teda môžu výrazne zmeniť vo veľmi krátkom čase, a preto za určitých trhových podmienok môže byť nemožné vykonať príkaz používateľa, čo môže viesť k stratám.

Je zrejmé, že pri obchodovaní s menami môžu nastať situácie, pohyby a/alebo podmienky, ktoré sa vyskytnú cez víkend, na začiatku týždňa alebo v priebehu dňa po zverejnení významných makroekonomických údajov, ekonomických alebo politických správ, ktoré spôsobia, že menové trhy sa otvoria s cenovými úrovňami, ktoré sa môžu výrazne líšiť od predchádzajúcich cien.

* VAROVANIE PRED VYSOKO RIZIKOVÝMI INVESTÍCIAMI *

Obchodovanie s Forexom, CFD a kryptomenami je spojené s rizikom straty investície. Toto upozornenie na riziká nemôže zverejniť a ani nezverejňuje všetky riziká a iné významné aspekty obchodovania s opciami a derivátmi. Nemali by ste špekulovať s kapitálom, ktorý si nemôžete dovoliť stratiť. Odporúčame vám, aby ste si pred začatím používania našej služby prečítali Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, môžete nás kontaktovať: