Vylúčenie zodpovednosti

Výklad a definície

Výklad

Slová, v ktorých je začiatočné písmeno veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely tohto vylúčenia zodpovednosti:

  • Spoločnosť (v týchto Zásadách používania súborov cookie označovaná buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) sa vzťahuje na Bitcoin 360, 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapur 238877.
  • Znamená to Používateľa, jednotlivca pristupujúci k Službe alebo spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo používa Službu.
  • Webová stránka odkazujehttps://bitcoin360ai.com
  • Služba sa vzťahuje na webovú stránku.

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v Službe slúžia len na všeobecné informačné účely.

Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu Služby.

Spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne špeciálne, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo akékoľvek škody, či už v dôsledku zmluvy, nedbanlivosti alebo iných deliktov, vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním Služby. alebo obsahu Služby. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať, vymazať alebo upraviť obsah Služby bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť nezaručuje, že služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty.

Externé odkazy Vylúčenie zodpovednosti

Služba môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nie sú poskytované ani spravované spoločnosťou, ani s ňou nie sú žiadnym spôsobom spojené.

Upozorňujeme, že Spoločnosť nezaručuje presnosť, relevantnosť, aktuálnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto externých webových stránkach.

Vyhlásenie o chybách a opomenutiach

Informácie poskytované službou slúžia len na všeobecné usmernenie v otázkach záujmu. Aj keď Spoločnosť prijme všetky opatrenia, aby zabezpečila aktuálnosť a presnosť obsahu Služby, môžu sa vyskytnúť chyby. Navyše, vzhľadom na meniaci sa charakter zákonov, pravidiel a predpisov, môže dochádzať k oneskoreniam, opomenutiam alebo nepresnostiam v informáciách obsiahnutých v Službe.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané použitím týchto informácií.

Vyhlásenie o čestnom použití

Spoločnosť môže použiť materiál chránený autorskými právami, ktorý nie je vždy výslovne povolený vlastníkom autorských práv. Spoločnosť sprístupňuje takýto materiál na kritiku, komentáre, spravodajstvo, vyučovanie, štipendium alebo výskum.

Spoločnosť je presvedčená, že to predstavuje „čestné použitie“ akéhokoľvek takéhoto materiálu chráneného autorskými právami, ako je uvedené v časti 107 zákona o autorských právach Spojených štátov amerických.

Ak chcete použiť materiál chránený autorskými právami zo Služby na svoje vlastné účely, ktoré presahujú rámec fair use, musíte získať povolenie od vlastníka autorských práv.

Views Expressed Disclaimer

Služba môže obsahovať názory a názory autorov a nemusia nevyhnutne odrážať oficiálnu politiku alebo stanovisko akéhokoľvek iného autora, agentúry, organizácie, zamestnávateľa alebo spoločnosti vrátane Spoločnosti.

Komentáre publikované používateľmi sú ich výhradnou zodpovednosťou a používatelia prevezmú plnú zodpovednosť, zodpovednosť a vinu za akékoľvek urážanie na cti alebo súdny spor, ktorý je výsledkom niečoho napísaného alebo ako priamy dôsledok niečoho napísaného v komentári. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne komentáre zverejnené užívateľmi a vyhradzuje si právo z akéhokoľvek dôvodu akýkoľvek komentár vymazať.

Žiadne odmietnutie zodpovednosti

Informácie o Službe sú poskytované s vedomím, že Spoločnosť sa tu nezaoberá poskytovaním právnych, účtovných, daňových alebo iných odborných rád a služieb. Ako taký by sa nemal používať ako náhrada za konzultácie s profesionálnymi účtovnými, daňovými, právnymi alebo inými kompetentnými poradcami.

Spoločnosť ani jej dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s vaším prístupom alebo používaním alebo nemožnosťou prístupu alebo používania služby.

Vyhlásenie „Používanie na vlastné riziko“.

Všetky informácie v službe sa poskytujú „tak, ako sú“, bez záruky úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo výsledkov získaných použitím týchto informácií a bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, záruky výkonu, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť voči vám ani nikomu inému za žiadne rozhodnutie alebo činnosť vykonanú na základe informácií poskytnutých službou ani za žiadne následné, špeciálne alebo podobné škody, a to ani v prípade, že bola upozornená na možnosť takýchto škôd.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VYSOKÉ RIZIKOVÉ INVESTÍCIE

„Bitcoin 360“ umožňuje svojim používateľom (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“) obchodovať s vysoko špekulatívnymi investíciami, ktoré zahŕňajú značné riziko straty. Takéto obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov, takže Používatelia sa musia pred obchodovaním uistiť, že plne rozumejú rizikám. „Bitcoin 360“ nespravuje ani neponúka žiadne právne, daňové, účtovné alebo investičné rady alebo odporúčania týkajúce sa vhodnosti, ziskovosti, investičnej stratégie alebo iných záležitostí tohto druhu.

Všetci používatelia a potenciálni používatelia by si mali pred podaním žiadosti o používanie softvéru „Bitcoin 360“ a pred začatím obchodovania na rôznych finančných trhoch s použitím rôznych finančných nástrojov pozorne prečítať nasledujúce informácie o rizikách a upozornenia uvedené v tomto dokumente. Je však potrebné poznamenať, že tento dokument nemôže a ani nezverejňuje ani nevysvetľuje všetky riziká a ďalšie významné aspekty spojené s obchodovaním s Forexom, CFD a kryptomenami. Oznámenie bolo navrhnuté tak, aby vo všeobecnosti vysvetlilo povahu rizík spojených s obchodovaním s Forexom, CFD a kryptomenami spravodlivým a nezavádzajúcim spôsobom.

VZHĽADOM NA VYSOKÚ RIZIKOVOU POVAHU OBCHODOVANIA, „BITCOIN 360“ VÝSLOVNE NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY ANI ZARUČUJE, ŽE POUŽÍVATELIA DOSAHUJÚ AKÝKOĽVEK ZISK, ALEBO ŽE POUŽÍVATELIA NESTRATUJÚ ŽIADNE VKLADY ALEBO INVESTUJÚCE VKLADY. a kryptomeny je VEĽMI ŠPEKULATÍVNA A VYSOKO RIZIKÁ a nie je vhodná pre všetkých členov širokej verejnosti, ale len pre tých investorov, ktorí:

(a) Chápať a ste ochotní prevziať ekonomické, právne a iné súvisiace riziká.

(b) Berúc do úvahy ich osobnú finančnú situáciu, finančné zdroje, životný štýl a záväzky sú finančne schopné prevziať stratu celej svojej investície.

(c) Mať znalosti na pochopenie obchodovania Forex, CFD a kryptomien a podkladových aktív a trhov.

„Bitcoin 360“ nebude poskytovať používateľom žiadne rady týkajúce sa Forexu, CFD a kryptomien, podkladových aktív a trhov, ani poskytovať investičné odporúčania akéhokoľvek druhu. Ak teda Používateľ nerozumie rizikám, ktoré s tým súvisia, mal by požiadať o radu a konzultáciu nezávislého finančného poradcu. Ak Používateľ stále nerozumie rizikám spojeným s obchodovaním na Forexe, CFD a kryptomenách, nemal by obchodovať vôbec.

Forex, CFD a kryptomeny sú derivátové finančné nástroje odvodzujúce svoju hodnotu od cien podkladových aktív/trhov, na ktoré sa vzťahujú (napríklad meny, akciové indexy, akcie, kovy, indexy futures, forwardy atď.). Je preto dôležité, aby Používateľ rozumel rizikám spojeným s obchodovaním s príslušným podkladovým aktívom/trhom, pretože kolísanie ceny podkladového aktíva/trhu ovplyvní ziskovosť jeho obchodu.

Niektoré takéto riziká zahŕňajú

Volatilita –Pohyby cien podkladových aktív/trhov môžu byť volatilné a nepredvídateľné. To bude mať priamy vplyv na zisky a straty Používateľa. Pochopenie volatility podkladového trhu pomôže používateľom usmerniť, ako obchodovať a koľko je ochotný stratiť.

Výkyvy na trhu –Swing je náhly posun ceny podkladového aktíva z jednej úrovne na druhú. Rôzne faktory môžu viesť k gappingu (napríklad ekonomické udalosti alebo trhové oznámenia) a gapping môže nastať, keď je podkladový trh otvorený, aj keď je zatvorený. Keď sa tieto faktory vyskytnú, keď je podkladový trh zatvorený, cena podkladového trhu pri jeho opätovnom otvorení (a teda naša odvodená cena) sa môže výrazne líšiť od uzatváracej ceny bez možnosti uzavrieť medzitým obchod. „Gapping“ môže viesť k významnej strate (alebo zisku).

Trhová likvidita –Ceny Forexu, CFD a kryptomien budú okrem iného ovplyvnené meniacimi sa vzťahmi ponuky a dopytu, vládnymi, poľnohospodárskymi, komerčnými a obchodnými programami a politikami, národnými a medzinárodnými politickými a ekonomickými udalosťami a prevládajúcimi psychologickými charakteristikami príslušných trhové miesto a niektoré podkladové aktíva Forexu, CFD a kryptomien sa nemusia stať okamžite likvidnými v dôsledku zníženého dopytu po podkladovom aktíve. Trhové podmienky sa teda môžu výrazne zmeniť vo veľmi krátkom časovom období, a preto za určitých trhových podmienok môže byť nemožné vykonať pokyn Používateľa, čo vedie k stratám.

Rozumie sa, že pokiaľ ide o obchodovanie s menami, môžu nastať situácie, pohyby a/alebo podmienky, ktoré nastanú cez víkend, na začiatku týždňa alebo v rámci dňa po zverejnení významných makroekonomických údajov, ekonomických alebo politických správ, ktoré otvorenie menových trhov s cenovými hladinami, ktoré sa môžu podstatne líšiť od predchádzajúcich cien.

* UPOZORNENIE NA VYSOKÉ RIZIKO INVESTÍCIE *

Obchodovanie s Forexom, CFD a kryptomenami zahŕňa riziko straty vašej investície. Toto upozornenie na riziko nemôže a ani neuvádza všetky riziká a iné významné aspekty obchodovania s opciami a derivátmi. Nemali by ste špekulovať s kapitálom, ktorý si nemôžete dovoliť stratiť. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali naše webové stránkyPodmienkyaZásady ochrany osobných údajovpred začatím využívania našej služby.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vylúčenia zodpovednosti, môžete nás kontaktovať:

 

logo bitcoin360 white

REGULÁCIA A VYSOKÉ RIZIKO INVESTÍCIE UPOZORNENIE: Obchodovanie na Forexe, CFD a kryptomenách môže generovať značné zisky, ale nesie so sebou aj určitú úroveň rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Nemali by ste špekulovať s kapitálom, ktorý si nemôžete dovoliť stratiť. Dôrazne odporúčame, aby ste si pred uskutočnením akejkoľvek investície prečítali naše ZMLUVNÉ PODMIENKY a celú stránku VYHLÁSENIE SA ZODPOVEDNOSTI. Klienti by si mali byť vedomí svojej individuálnej daňovej povinnosti z kapitálových výnosov v krajine ich pobytu. je v rozpore so zákonom žiadať americké osoby, aby nakupovali a predávali komoditné opcie, aj keď sa nazývajú „predikčné zmluvy“, pokiaľ nie sú kótované na obchodovanie a obchodované na burze registrovanej v CFTC, alebo pokiaľ nie sú právne vyňaté. Do vášho počítača sme umiestnili COOKIES, aby sme vám pomohli zlepšiť vaše skúsenosti pri návšteve tejto webovej stránky. Nastavenia cookies vo svojom počítači môžete kedykoľvek zmeniť. Používanie tejto webovej stránky znamená, že akceptujete ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV tejto webovej lokality.

Address: 435 Orchard Rd #11 Wisma Atria SG 238877

Email:info[at]bitcoin360ai.com