Odmítnutí odpovědnosti

Výklad a definice

Výklad

Slova, v nichž je počáteční písmeno velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely tohoto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

  • Společnost (v těchto zásadách používání souborů cookie označovaná jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) se vztahuje na společnost Bitcoin 360, 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapur 238877.
  • Uživatelem se rozumí uživatel, fyzická osoba, která přistupuje ke službě, nebo společnost, případně jiná právnická osoba, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke službě nebo ji používá.
  • Webové stránky odkazují na https://bitcoin360ai.com
  • Služba se vztahuje na Webové stránky.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené ve službě slouží pouze pro obecné informační účely.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu služby.

Společnost v žádném případě neodpovídá za žádné zvláštní, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody ani za žádné jiné škody, ať už na základě smlouvy, nedbalosti nebo jiných deliktů, které vznikly v důsledku používání Služby nebo jejího obsahu nebo v souvislosti s nimi. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění doplňovat, odstraňovat nebo upravovat obsah služby.

Společnost nezaručuje, že Služba neobsahuje viry ani jiné škodlivé součásti.

Zřeknutí se odpovědnosti za externí odkazy

Služba může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nejsou poskytovány ani spravovány společností, ani s ní nejsou nijak spojeny.

Upozorňujeme, že společnost neručí za přesnost, relevanci, aktuálnost ani úplnost jakýchkoli informací na těchto externích webových stránkách.

Zřeknutí se odpovědnosti za chyby a opomenutí

Informace poskytované službou slouží pouze jako obecné vodítko v zájmových záležitostech. I když společnost učiní veškerá opatření, aby zajistila aktuálnost a přesnost obsahu služby, může dojít k chybám. Vzhledem k měnící se povaze zákonů, pravidel a předpisů může navíc docházet ke zpožděním, opomenutím nebo nepřesnostem v informacích obsažených ve službě.

Společnost neodpovídá za žádné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané při použití těchto informací.

Prohlášení o spravedlivém použití

Společnost může použít materiál chráněný autorskými právy, který nebyl vždy výslovně schválen vlastníkem autorských práv. Společnost tyto materiály zpřístupňuje za účelem kritiky, komentářů, zpravodajství, výuky, vědecké práce nebo výzkumu.

Společnost se domnívá, že se jedná o „spravedlivé použití“ jakéhokoli takového materiálu chráněného autorskými právy, jak je stanoveno v článku 107 zákona Spojených států amerických o autorských právech.

Pokud chcete použít materiál chráněný autorskými právy ze Služby pro své vlastní účely, které přesahují rámec spravedlivého použití, musíte získat povolení od vlastníka autorských práv.

Vyjádřené názory Zřeknutí se odpovědnosti

Služba může obsahovat názory a stanoviska, které jsou názory autorů a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo postoj jakéhokoli jiného autora, agentury, organizace, zaměstnavatele nebo společnosti, včetně společnosti.

Za komentáře zveřejněné uživateli nesou výhradní odpovědnost a uživatelé nesou plnou zodpovědnost za jakoukoli pomluvu nebo soudní spor, který vznikne v důsledku něčeho napsaného v komentáři nebo jako přímý důsledek něčeho napsaného v komentáři. Společnost nenese odpovědnost za komentáře zveřejněné uživateli a vyhrazuje si právo odstranit jakýkoli komentář z jakéhokoli důvodu.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace o Službě jsou poskytovány s vědomím, že Společnost se zde nezabývá poskytováním právních, účetních, daňových ani jiných odborných rad a služeb. Jako takový by neměl být používán jako náhrada konzultace s profesionálními účetními, daňovými, právními nebo jinými kompetentními poradci.

Společnost ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v souvislosti s vaším přístupem, používáním nebo nemožností přístupu ke službě nebo jejího používání.

Zřeknutí se odpovědnosti „Používání na vlastní nebezpečí“

Veškeré informace ve službě jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruky úplnosti, přesnosti, včasnosti nebo výsledků získaných při použití těchto informací a bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na záruky výkonnosti, prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Společnost nenese vůči vám ani komukoli jinému odpovědnost za jakékoli rozhodnutí nebo akci učiněnou na základě informací poskytnutých službou ani za jakékoli následné, zvláštní nebo podobné škody, a to ani v případě, že byla na možnost vzniku takových škod upozorněna.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA VYSOCE RIZIKOVÉ INVESTICE

Služba „Bitcoin 360“ umožňuje svým uživatelům (dále jen „uživatel“ nebo „uživatelé“) obchodovat s vysoce spekulativními investicemi, které s sebou nesou značné riziko ztráty. Takové obchodování není vhodné pro všechny investory, proto se uživatelé musí před obchodováním ujistit, že plně chápou rizika. Společnost „Bitcoin 360“ neřídí ani nenabízí žádné právní, daňové, účetní nebo investiční poradenství či doporučení týkající se vhodnosti, ziskovosti, investiční strategie nebo jiných záležitostí tohoto druhu.

Všichni uživatelé a potenciální uživatelé by si měli pečlivě přečíst následující informace o rizicích a varování obsažená v tomto dokumentu, než požádají společnost „Bitcoin 360“ o používání jejího softwaru a než začnou obchodovat na různých finančních trzích s využitím různých finančních nástrojů. Upozorňujeme však, že tento dokument nemůže odhalit ani vysvětlit všechna rizika a další významné aspekty spojené s obchodováním na forexu, s CFD a s kryptoměnami. Cílem tohoto oznámení bylo férovým a nezavádějícím způsobem obecně vysvětlit povahu rizik spojených s obchodováním na forexu, s CFD a s kryptoměnami.

VZHLEDEM K VYSOCE RIZIKOVÉ POVAZE OBCHODOVÁNÍ, ‚BITCOIN 360‘ VÝSLOVNĚ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÍ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY, ŽE UŽIVATELÉ BUDOU MÍT JAKÝKOLI ZISK NEBO ŽE UŽIVATELÉ NEPŘIJDOU O ŽÁDNÉ NEBO VŠECHNY ULOŽENÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY.
Obchodování na forexu, s CFD a s kryptoměnami je VELMI SPEKULATIVNÍ A VYSOCE RIZIKOVÉ a není vhodné pro všechny členy široké veřejnosti, ale pouze pro investory, kteří:

(a) chápou a jsou ochotni převzít ekonomická, právní a jiná rizika s tím spojená.

(b) s ohledem na svou osobní finanční situaci, finanční zdroje, životní styl a závazky jsou finančně schopni převzít ztrátu celé své investice.

(c) mít znalosti, které umožňují porozumět obchodování na forexu, CFD a kryptoměnách a podkladovým aktivům a trhům.

‚Bitcoin 360‘ nebude uživatelům poskytovat žádné rady týkající se forexu, CFD a kryptoměn, podkladových aktiv a trhů, ani jim nebude poskytovat investiční doporučení jakéhokoli druhu. Pokud tedy uživatel nerozumí souvisejícím rizikům, měl by požádat o radu a konzultaci nezávislého finančního poradce. Pokud uživatel stále nerozumí rizikům spojeným s obchodováním na Forexu, CFD a kryptoměnami, neměl by obchodovat vůbec.

Forex, CFD a kryptoměny jsou derivátové finanční nástroje, jejichž hodnota se odvozuje od cen podkladových aktiv/trhů, na které se vztahují (například měny, akciové indexy, akcie, kovy, futures na indexy, forwardy atd.). Je proto důležité, aby uživatel chápal rizika spojená s obchodováním s příslušným podkladovým aktivem/trh, protože kolísání ceny podkladového aktiva/trhu ovlivní ziskovost jeho obchodu.

Mezi tato rizika patří například

Volatilita – pohyby cen podkladových aktiv/trhů mohou být volatilní a nepředvídatelné. To bude mít přímý dopad na zisky a ztráty uživatele. Pochopení volatility podkladového trhu pomůže uživateli řídit se tím, jak obchodovat a kolik je ochoten ztratit.

Výkyvy trhu – Výkyv je náhlá změna ceny podkladového aktiva z jedné úrovně na druhou. K gappingu mohou vést různé faktory (například ekonomické události nebo oznámení na trhu) a gapping se může objevit jak v době, kdy je podkladový trh otevřený, tak v době, kdy je zavřený. Pokud k těmto faktorům dojde v době, kdy je podkladový trh uzavřen, může se cena podkladového trhu při jeho opětovném otevření (a tedy i naše odvozená cena) výrazně lišit od uzavírací ceny, aniž byste měli možnost svůj obchod mezitím uzavřít. „Gapping“ může vést ke značné ztrátě (nebo zisku).

Likvidita trhu – Ceny Forexů, CFD a kryptoměn budou ovlivňovány mimo jiné měnícími se vztahy nabídky a poptávky, vládními, zemědělskými, obchodními a komerčními programy a politikami, národními a mezinárodními politickými a ekonomickými událostmi a převládajícími psychologickými charakteristikami příslušného trhu a některá podkladová aktiva Forexů, CFD a kryptoměn se nemusí stát okamžitě likvidními v důsledku snížené poptávky po podkladovém aktivu. Tržní podmínky se tak mohou během velmi krátké doby výrazně změnit, a proto se může stát, že za určitých tržních podmínek nebude možné příkaz uživatele provést, což povede ke ztrátám.

Je zřejmé, že při obchodování s měnami mohou nastat situace, pohyby a/nebo podmínky, které nastanou o víkendu, na začátku týdne nebo v průběhu dne po zveřejnění významných makroekonomických údajů, ekonomických nebo politických zpráv, které způsobí, že se měnové trhy otevřou s cenovými úrovněmi, které se mohou podstatně lišit od předchozích cen.

* VAROVÁNÍ PŘED VYSOCE RIZIKOVÝMI INVESTICEMI *

Obchodování s Forexem, CFD a kryptoměnami s sebou nese riziko ztráty investice. Toto upozornění na rizika nemůže zveřejnit a ani nezveřejňuje všechna rizika a další významné aspekty obchodování s opcemi a deriváty. Neměli byste spekulovat s kapitálem, který si nemůžete dovolit ztratit. Důrazně doporučujeme, abyste si před zahájením používání našich služeb přečetli Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti, můžete nás kontaktovat: