Disclaimer

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarin de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de volgende betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze disclaimer:

  • Het bedrijf (in dit cookiebeleid aangeduid als “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Bitcoin 360, 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapore 238877.
  • U betekent de Gebruiker, de persoon die toegang heeft tot de Dienst, of het bedrijf of andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.
  • De website verwijst naar https://bitcoin360ai.com
  • Service verwijst naar de Website.

Disclaimer

De informatie in de Dienst is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Dienst.

In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen in de inhoud van de Service aan te brengen.

Het Bedrijf garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer externe links

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet worden geleverd of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn met het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het bedrijf niet garant staat voor de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites.

Uitsluiting van fouten en omissies

De door de Dienst verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad voor zaken van belang. Ook al neemt het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Service actueel en accuraat is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden voorkomen in de informatie op de Dienst.

De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer voor eerlijk gebruik

Het Bedrijf mag auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek door de eigenaar van het auteursrecht is goedgekeurd. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsberichten, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een “eerlijk gebruik” is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals bepaald in sectie 107 van de Auteurswet van de Verenigde Staten.

Indien U auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Dienst wenst te gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, dient U toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Uitgesproken meningen Disclaimer

De Dienst kan standpunten en meningen bevatten die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van enige andere auteur, instantie, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf, weerspiegelen.

Reacties gepubliceerd door gebruikers zijn hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor eventuele smaad of rechtszaken die voortvloeien uit iets geschreven in of als direct gevolg van iets geschreven in een reactie. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig commentaar gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor elk commentaar om welke reden dan ook te verwijderen.

Geen verantwoordelijkheid Disclaimer

De informatie op de Service wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf hierin geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten verleent. Als zodanig mag het niet worden gebruikt ter vervanging van overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere deskundige adviseurs.

In geen geval is het Bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik van de Service of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

“Gebruik op eigen risico” Disclaimer

Alle informatie in de Dienst wordt verstrekt “zoals ze is”, zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of op de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties inzake prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens U of iemand anders voor een beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de informatie gegeven door de Service of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

DISCLAIMER RISICOVOLLE BELEGGINGEN

“Bitcoin 360” stelt haar gebruikers (hierna: “Gebruiker” of “Gebruikers”) in staat te handelen in zeer speculatieve beleggingen die een aanzienlijk risico op verlies inhouden. Dergelijke handel is niet geschikt voor alle beleggers, dus gebruikers moeten ervoor zorgen dat zij de risico’s volledig begrijpen voordat zij handelen. ‘Bitcoin 360’ beheert en biedt geen juridisch, fiscaal, boekhoudkundig of beleggingsadvies of aanbeveling met betrekking tot geschiktheid, winstgevendheid, beleggingsstrategie of andere zaken van dien aard.

Alle gebruikers en toekomstige gebruikers dienen de volgende risicoverklaring en waarschuwingen in dit document zorgvuldig te lezen, voordat zij zich bij ‘Bitcoin 360′ aanmelden voor het gebruik van de software, en voordat zij beginnen te handelen op diverse financiële markten met behulp van diverse financiële instrumenten. Er wordt echter op gewezen dat dit document niet alle risico’s en andere belangrijke aspecten van de handel in Forex, CFD’s en cryptocurrencies kan en wil onthullen of uitleggen. De mededeling was bedoeld om in algemene termen de aard van de risico’s van de handel in Forex, CFD’s en cryptocurrencies op een eerlijke en niet-misleidende manier uit te leggen.

VANWEGE HET RISICOVOLLE KARAKTER VAN DE HANDEL GEEFT ‘BITCOIN 360’ UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF WAARBORG DAT GEBRUIKERS ENIGE WINST ZULLEN MAKEN OF DAT GEBRUIKERS GEEN OF ALLE GESTORTE INVESTERINGSGELDEN ZULLEN VERLIEZEN.
Handel in Forex, CFD’s en Cryptocurrencies is ZEER SPECULATIEF EN HOOG RISICO en is niet geschikt voor alle leden van het grote publiek, maar alleen voor beleggers die:

(a) de economische, juridische en andere risico’s begrijpen en bereid zijn deze op zich te nemen.

(b) rekening houdend met hun persoonlijke financiële omstandigheden, financiële middelen, levensstijl en verplichtingen financieel in staat zijn het verlies van hun gehele investering te dragen.

(c) De kennis hebben om de handel in Forex, CFD’s en Cryptocurrencies en de onderliggende activa en markten te begrijpen.

‘Bitcoin 360′ geeft Gebruikers geen advies met betrekking tot Forex, CFD’s en Cryptocurrencies, de onderliggende activa en markten, of doet beleggingsaanbevelingen van welke aard dan ook. Als de gebruiker de risico’s niet begrijpt, moet hij dus advies en raadpleging inwinnen bij een onafhankelijk financieel adviseur. Als de gebruiker de risico’s van het handelen in Forex, CFD’s en cryptocurrencies nog steeds niet begrijpt, moet hij helemaal niet handelen.

Forex, CFD’s en cryptocurrencies zijn afgeleide financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de prijzen van de onderliggende activa/markten waarnaar zij verwijzen (bijvoorbeeld valuta’s, aandelenindexen, aandelen, metalen, indexfutures, forwards, enz.) Het is daarom belangrijk dat de Gebruiker de risico’s begrijpt die verbonden zijn aan de handel in de relevante onderliggende waarde/markt, omdat schommelingen in de prijs van de onderliggende waarde/markt de winstgevendheid van zijn handel zullen beïnvloeden.

Enkele van die risico’s zijn

Volatiliteit – Koersbewegingen van onderliggende activa/markten kunnen volatiel en onvoorspelbaar zijn. Dit heeft directe gevolgen voor de winsten en verliezen van de gebruiker. Inzicht in de volatiliteit van een onderliggende markt zal de gebruiker helpen bij het bepalen hoe hij moet handelen en hoeveel hij bereid is te verliezen.

Marktschommelingen – Een schommeling is een plotselinge verschuiving in de prijs van een onderliggende waarde van het ene niveau naar het andere. Verschillende factoren kunnen leiden tot gapping (bijvoorbeeld economische gebeurtenissen of marktmededelingen) en gapping kan zich zowel bij een open als bij een gesloten onderliggende markt voordoen. Wanneer deze factoren zich voordoen terwijl de onderliggende markt gesloten is, kan de prijs van de onderliggende markt bij heropening (en dus onze afgeleide prijs) sterk verschillen van de slotkoers, zonder de mogelijkheid om uw transactie tussentijds te sluiten. Gapping’ kan leiden tot een aanzienlijk verlies (of winst).

Marktliquiditeit – De prijzen van Forex, CFD’s en Cryptocurrencies zullen worden beïnvloed door, onder andere, veranderende vraag- en aanbodverhoudingen, overheids-, landbouw-, commerciële en handelsprogramma’s en -beleid, nationale en internationale politieke en economische gebeurtenissen en de heersende psychologische kenmerken van de relevante marktplaats en het is mogelijk dat sommige onderliggende activa van Forex, CFD’s en Cryptocurrencies niet onmiddellijk liquide worden als gevolg van een verminderde vraag naar de onderliggende activa. De marktomstandigheden kunnen dus in zeer korte tijd aanzienlijk veranderen, waardoor het in bepaalde marktomstandigheden onmogelijk kan zijn dat het order van de Gebruiker wordt uitgevoerd, wat tot verliezen kan leiden.

Bij de handel in valuta kunnen zich situaties, bewegingen en/of omstandigheden voordoen in het weekend, aan het begin van de week of intra-day na de bekendmaking van belangrijke macro-economische cijfers, economisch of politiek nieuws, waardoor de valutamarkten openen met koersniveaus die aanzienlijk kunnen verschillen van eerdere koersen.

* WAARSCHUWING VOOR RISICOVOLLE INVESTERINGEN *

De handel in Forex, CFD’s en cryptocurrencies houdt een risico in om uw investering te verliezen. Deze risicowaarschuwing kan en wil niet alle risico’s en andere belangrijke aspecten van de handel in opties en derivaten vermelden. U moet niet speculeren met kapitaal dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen. Wij raden u sterk aan de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van onze website te lezen voordat u onze dienst gaat gebruiken.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen: