Zastrzeżenie

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, w których pierwsza litera jest pisana z dużej litery, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszego Zastrzeżenia:

  • Firma (określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz” w niniejszej Polityce plików cookie) odnosi się do Bitcoin 360, 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapur 238877.
  • Użytkownik oznacza Użytkownika, osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.
  • Strona internetowa odnosi się dohttps://bitcoin360ai.com
  • Usługa dotyczy Serwisu.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu.

W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek szkody, czy to w ramach działania umownego, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, wynikające z lub w związku z korzystaniem z Usługi lub zawartość Serwisu. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień, usunięć lub modyfikacji zawartości Serwisu w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma nie gwarantuje, że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Usługa może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych, które nie są dostarczane ani utrzymywane przez Firmę ani w żaden sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że Firma nie gwarantuje dokładności, trafności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji na tych zewnętrznych witrynach internetowych.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za błędy i pominięcia

Informacje podane przez Serwis służą wyłącznie jako ogólne wskazówki dotyczące interesujących Cię kwestii. Nawet jeśli Firma podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość Serwisu jest zarówno aktualna, jak i dokładna, mogą wystąpić błędy. Ponadto, biorąc pod uwagę zmieniający się charakter praw, zasad i przepisów, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych w Usłudze.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji.

Zastrzeżenie dotyczące dozwolonego użytku

Firma może używać materiałów chronionych prawem autorskim, które nie zawsze były wyraźnie autoryzowane przez właściciela praw autorskich. Firma udostępnia takie materiały do krytyki, komentowania, przekazywania wiadomości, nauczania, stypendiów lub badań.

Firma uważa, że stanowi to „dozwolony użytek” z wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, jak przewidziano w sekcji 107 prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chcesz wykorzystać materiał chroniony prawem autorskim z Usługi do własnych celów, które wykraczają poza dozwolony użytek, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

Wyrażone poglądy Zastrzeżenie

Usługa może zawierać poglądy i opinie, które są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub stanowisko jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy, w tym Firmy.

Komentarze publikowane przez użytkowników są ich wyłączną odpowiedzialnością, a użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność, odpowiedzialność i winę za wszelkie zniesławienie lub spory, które wynikają z czegoś, co zostało napisane w komentarzu lub są bezpośrednim skutkiem czegoś, co zostało napisane w komentarzu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za komentarz publikowany przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z dowolnego powodu.

Brak wyłączenia odpowiedzialności

Informacje zawarte w Usłudze są udostępniane przy założeniu, że Spółka nie jest zaangażowana w świadczenie usług prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad i usług. Jako taki, nie powinien być używany jako substytut konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi doradcami.

W żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z dostępem lub użytkowaniem lub niemożnością dostępu lub korzystania z Usługi.

Oświadczenie „Używaj na własne ryzyko”

Wszystkie informacje w Serwisie są dostarczane „tak jak są”, bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności lub wyników uzyskanych w wyniku wykorzystania tych informacji oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancje wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje podane przez Serwis ani za jakiekolwiek szkody wynikowe, specjalne lub podobne, nawet jeśli zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INWESTYCJE WYSOKIEGO RYZYKA

„Bitcoin 360” pozwala swoim użytkownikom (dalej: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) handlować wysoce spekulacyjnymi inwestycjami, które wiążą się ze znacznym ryzykiem strat. Taki handel nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, więc Użytkownicy muszą upewnić się, że w pełni rozumieją ryzyko przed rozpoczęciem handlu. „Bitcoin 360” nie zarządza ani nie oferuje żadnych porad prawnych, podatkowych, księgowych lub inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących odpowiedniości, rentowności, strategii inwestycyjnej lub innych tego rodzaju spraw.

Wszyscy Użytkownicy i potencjalni Użytkownicy powinni uważnie przeczytać poniższe Ujawnienie Ryzyka i ostrzeżenia zawarte w tym dokumencie, przed złożeniem wniosku do „Bitcoin 360” o korzystanie z jego oprogramowania oraz przed rozpoczęciem handlu na różnych rynkach finansowych przy użyciu różnych instrumentów finansowych. Należy jednak zauważyć, że ten dokument nie może i nie ujawnia ani nie wyjaśnia wszystkich zagrożeń i innych istotnych aspektów związanych z kontaktami z Forex, CFD i kryptowalutami. Powiadomienie miało na celu ogólne wyjaśnienie charakteru ryzyka związanego z kontaktami z Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami w sposób uczciwy i niewprowadzający w błąd.

ZE WZGLĘDU NA WYSOKI CHARAKTER HANDLU, „BITCOIN 360” WYRAŹNIE NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, ŻE UŻYTKOWNICY PRZYNOSZĄ JAKIKOLWIEK ZYSK LUB NIE UTRACIĄ ŻADNYCH LUB WSZYSTKICH DEPOZYTOWANYCH ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH. and Cryptocurrencies jest BARDZO SPEKULACYJNY I WYSOCE RYZYKOWNY i nie jest odpowiedni dla wszystkich członków społeczeństwa, ale tylko dla tych inwestorów, którzy:

(a) Rozumieją i chcą ponosić związane z tym ryzyko ekonomiczne, prawne i inne.

(b) Biorąc pod uwagę ich osobistą sytuację finansową, zasoby finansowe, styl życia i zobowiązania, są w stanie ponieść stratę całej inwestycji.

(c) Posiadać wiedzę umożliwiającą zrozumienie handlu na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami oraz aktywami bazowymi i rynkami.

„Bitcoin 360” nie będzie udzielać Użytkownikom żadnych porad dotyczących Forex, kontraktów CFD i kryptowalut, aktywów bazowych i rynków ani nie udzielać jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych. Tak więc, jeśli Użytkownik nie rozumie związanego z tym ryzyka, powinien zasięgnąć porady i konsultacji u niezależnego doradcy finansowego. Jeśli Użytkownik nadal nie rozumie ryzyka związanego z handlem na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami, nie powinien w ogóle handlować.

Forex, CFD i Kryptowaluty to pochodne instrumenty finansowe, których wartość wynika z cen bazowych aktywów/rynków, do których się odnoszą (na przykład waluty, indeksy akcji, akcje, metale, indeksy futures, forward itp.). Dlatego ważne jest, aby Użytkownik rozumiał ryzyko związane z obrotem odpowiednim aktywem/rynkiem bazowym, ponieważ wahania ceny aktywów/rynku bazowego wpłyną na rentowność jego transakcji.

Niektóre z takich zagrożeń obejmują

Zmienność –Zmiany cen aktywów/rynków bazowych mogą być zmienne i nieprzewidywalne. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zyski i straty Użytkownika. Zrozumienie zmienności rynku bazowego pomoże Użytkownikom określić, jak handlować i ile jest gotów stracić.

Wahania na rynku –Huśtawka to nagła zmiana ceny instrumentu bazowego z jednego poziomu na drugi. Do luki mogą prowadzić różne czynniki (na przykład wydarzenia gospodarcze lub ogłoszenia rynkowe), a luki mogą wystąpić zarówno wtedy, gdy rynek bazowy jest otwarty, jak i gdy jest zamknięty. Gdy te czynniki występują, gdy rynek bazowy jest zamknięty, cena rynku bazowego po jego ponownym otwarciu (a tym samym nasza cena pochodna) może znacznie różnić się od ceny zamknięcia, bez możliwości zamknięcia transakcji w międzyczasie. „Luki” mogą skutkować znaczną stratą (lub zyskiem).

Płynność rynku –Na ceny Forex, CFD i Kryptowalut będą miały wpływ, między innymi, zmieniające się relacje podaży i popytu, programy i polityki rządowe, rolnicze, handlowe i handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz dominujące cechy psychologiczne odpowiednich rynku i niektóre aktywa bazowe na rynku Forex, CFD i kryptowaluty mogą nie stać się natychmiast płynne w wyniku zmniejszonego popytu na aktywa bazowe. Tak więc warunki rynkowe mogą ulec znacznej zmianie w bardzo krótkim czasie, a co za tym idzie, w pewnych warunkach rynkowych, realizacja zlecenia Użytkownika może być niemożliwa, prowadząc do strat.

Rozumie się, że jeśli chodzi o handel walutami, mogą wystąpić sytuacje, ruchy i/lub warunki występujące w weekend, na początku tygodnia lub w ciągu dnia po opublikowaniu istotnych danych makroekonomicznych, wiadomości gospodarczych lub politycznych, które sprawiają, że otwieranie rynków walutowych z poziomami cen, które mogą znacznie różnić się od poprzednich cen.

* OSTRZEŻENIE INWESTYCJI WYSOKIEGO RYZYKA *

Handel na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami wiąże się z ryzykiem utraty inwestycji. Niniejsze Ostrzeżenie o ryzyku nie może i nie ujawnia wszystkich ryzyk i innych istotnych aspektów obrotu opcjami i instrumentami pochodnymi. Nie powinieneś spekulować kapitałem, którego nie możesz stracić. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z naszą witrynąZasady i warunkiorazPolityka prywatnościprzed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami:

 

logo bitcoin360 white

REGULACJE I OSTRZEŻENIE INWESTYCYJNE WYSOKIEGO RYZYKA: Handel forex, kontraktami CFD i kryptowalutami może generować znaczne korzyści, ale także wiąże się z poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów.Nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z naszym REGULAMINEM i pełną stroną ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.Klienci muszą być świadomi swoich indywidualnych zobowiązań podatkowych z tytułu zysków kapitałowych w kraju zamieszkania.Nakłanianie osób z USA do kupowania i sprzedawania opcji towarowych, nawet jeśli są one nazywane kontraktami „prognostycznymi”, chyba że są one notowane do obrotu i przedmiotem obrotu na giełdzie zarejestrowanej w CFTC lub chyba że są prawnie zwolnione.Umieściliśmy PLIKI COOKIE na Twoim komputerze, aby poprawić Twoje wrażenia podczas odwiedzania tej witryny.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia plików cookie na swoim komputerze.Korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację POLITYKI PRYWATNOŚCI tej witryny.

Address: 435 Orchard Rd #11 Wisma Atria SG 238877

Email:info[at]bitcoin360ai.com