Oświadczenie

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Wyrazy, w których początkowa litera jest wielka, mają znaczenia określone pod następującymi warunkami. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszego Zrzeczenia:

  • Firma (zwana w niniejszej Polityce Cookies „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Naszą”) odnosi się do Bitcoin 360, 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapur 238877.
  • Użytkownik oznacza Użytkownika, osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od sytuacji.
  • Strona internetowa odnosi się do https://bitcoin360ai.com
  • Serwis odnosi się do strony internetowej.

Oświadczenie

Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu.

W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne specjalne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek szkody, czy to w ramach powództwa kontraktowego, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, wynikających z lub w związku z korzystaniem z Serwisu lub jego zawartości. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania uzupełnień, usuwania lub modyfikacji zawartości Serwisu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Firma nie gwarantuje, że Serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Linki zewnętrzne Zastrzeżenie

Serwis może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są dostarczane ani utrzymywane przez Spółkę ani w żaden sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że firma nie gwarantuje dokładności, trafności, terminowości ani kompletności żadnych informacji zawartych na tych zewnętrznych stronach internetowych.

Zastrzeżenie dotyczące błędów i zaniedbań

Informacje podawane przez Serwis mają charakter ogólnych wskazówek dotyczących wyłącznie spraw związanych z interesami. Nawet jeśli Firma podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość Serwisu jest aktualna i dokładna, mogą wystąpić błędy. Ponadto, z uwagi na zmienny charakter przepisów prawa, zasad i regulacji, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych w Serwisie.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji.

Zastrzeżenie dotyczące dozwolonego użytku

Firma może korzystać z materiałów chronionych prawem autorskim, które nie zawsze zostały wyraźnie zatwierdzone przez właściciela praw autorskich. Firma udostępnia takie materiały do krytyki, komentarzy, raportów informacyjnych, nauczania, stypendiów lub badań.

Spółka uważa, że stanowi to „uczciwe wykorzystanie” wszelkich takich materiałów chronionych prawem autorskim zgodnie z sekcją 107 amerykańskiego prawa autorskiego.

Jeśli Użytkownik chce wykorzystać materiały chronione prawami autorskimi z Serwisu do własnych celów, które wykraczają poza dozwolony użytek, musi uzyskać pozwolenie od właściciela praw autorskich.

Wyrażone poglądy Zastrzeżenie

Serwis może zawierać poglądy i opinie, które są poglądami autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnej polityki lub stanowiska jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy, w tym Spółki.

Komentarze publikowane przez użytkowników są na ich wyłączną odpowiedzialność i użytkownicy wezmą na siebie pełną odpowiedzialność, odpowiedzialność i winę za jakiekolwiek zniesławienie lub spór sądowy, który wynika z czegoś napisanego w komentarzu lub jako bezpośredni rezultat czegoś napisanego w komentarzu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za komentarze publikowane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z jakiegokolwiek powodu.

Brak odpowiedzialności Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w Serwisie są udostępniane przy założeniu, że Spółka nie jest tutaj zaangażowana w świadczenie usług prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad i usług. W związku z tym nie powinien być wykorzystywany jako substytut konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi osobami.

W żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z dostępem lub korzystaniem z Usługi przez użytkownika lub niemożnością dostępu lub korzystania z niej.

Zastrzeżenie „Używaj na własne ryzyko”

Wszystkie informacje w Serwisie są dostarczane „tak jak jest”, bez gwarancji kompletności, dokładności, terminowości lub wyników uzyskanych z wykorzystania tych informacji oraz bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie tylko, gwarancji wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub kogokolwiek innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje podane przez Serwis lub za jakiekolwiek szkody wtórne, specjalne lub podobne, nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INWESTYCJI WYSOKIEGO RYZYKA

’Bitcoin 360′ umożliwia swoim użytkownikom (dalej: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) handel wysoce spekulacyjnymi inwestycjami, które wiążą się ze znacznym ryzykiem straty. Taki handel nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, więc Użytkownicy muszą upewnić się, że w pełni rozumieją ryzyko przed rozpoczęciem handlu. 'Bitcoin 360′ nie zarządza, ani nie oferuje żadnych porad prawnych, podatkowych, księgowych lub inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących przydatności, rentowności, strategii inwestycyjnej lub innych spraw tego rodzaju.

Wszyscy Użytkownicy i potencjalni Użytkownicy powinni uważnie przeczytać poniższe Ujawnienie Ryzyka i ostrzeżenia zawarte w tym dokumencie, przed złożeniem wniosku do „Bitcoin 360” o korzystanie z jego oprogramowania, a także przed rozpoczęciem handlu na różnych rynkach finansowych przy użyciu różnych instrumentów finansowych. Należy jednak zauważyć, że niniejszy dokument nie może i nie ujawnia ani nie wyjaśnia wszystkich zagrożeń i innych istotnych aspektów związanych z handlem na rynku Forex, CFD i Kryptowalut. Zawiadomienie zostało opracowane w celu wyjaśnienia w sposób ogólny natury ryzyka związanego z transakcjami na rynku Forex, CFD i Kryptowalut w sposób uczciwy i niewprowadzający w błąd.

ZE WZGLĘDU NA WYSOKI STOPIEŃ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z HANDLEM, „BITCOIN 360” WYRAŹNIE NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE UŻYTKOWNICY OSIĄGNĄ JAKIKOLWIEK ZYSK LUB ŻE UŻYTKOWNICY NIE STRACĄ ŻADNYCH LUB WSZYSTKICH ZDEPONOWANYCH ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH.
Handel na rynku Forex, CFD i kryptowalut jest BARDZO SPECJALNY I WYSOKIE RYZYKO i nie jest odpowiedni dla wszystkich członków społeczeństwa, ale tylko dla tych inwestorów, którzy:

(a) rozumieją i są skłonni przyjąć na siebie ryzyko ekonomiczne, prawne i inne.

(b) Biorąc pod uwagę ich osobistą sytuację finansową, zasoby finansowe, styl życia i zobowiązania są w stanie finansowo przyjąć stratę całej inwestycji.

(c) Posiadać wiedzę pozwalającą na zrozumienie transakcji na rynku Forex, CFD i Cryptocurrencies oraz aktywów bazowych i rynków.

’Bitcoin 360′ nie będzie udzielał Użytkownikom żadnych porad związanych z Forex, CFD i Kryptowalutami, aktywami bazowymi i rynkami, ani nie będzie udzielał rekomendacji inwestycyjnych jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli więc Użytkownik nie rozumie ryzyka z tym związanego, powinien zasięgnąć porady i konsultacji u niezależnego doradcy finansowego. Jeśli Użytkownik nadal nie rozumie ryzyka związanego z handlem na rynku Forex, CFD i Kryptowalut, to nie powinien w ogóle handlować.

Forex, CFD i Cryptocurrencies to pochodne instrumenty finansowe czerpiące swoją wartość z cen aktywów/rynków bazowych, do których się odnoszą (np. waluty, indeksy giełdowe, akcje, metale, kontrakty terminowe na indeksy, forwardy itp.) Ważne jest zatem, aby Użytkownik rozumiał ryzyko związane z obrotem danym aktywem/rynkiem bazowym, ponieważ wahania ceny aktywu/rynku bazowego wpłyną na rentowność jego transakcji.

Niektóre z takich zagrożeń obejmują

Zmienność – ruchy cen aktywów/rynków bazowych mogą być zmienne i nieprzewidywalne. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zyski i straty Użytkownika. Zrozumienie zmienności rynku bazowego pomoże poprowadzić użytkowników w odniesieniu do sposobu handlu i ile jest w stanie stracić.

Huśtawki rynkowe – Huśtawka to nagłe przesunięcie ceny aktywa bazowego z jednego poziomu na drugi. Do powstania luki mogą prowadzić różne czynniki (na przykład wydarzenia gospodarcze lub komunikaty rynkowe), a luka może wystąpić zarówno przy otwartym, jak i zamkniętym rynku bazowym. Kiedy te czynniki występują podczas zamknięcia rynku bazowego, cena rynku bazowego po ponownym otwarciu (a zatem nasza cena pochodna) może znacznie różnić się od ceny zamknięcia, bez możliwości zamknięcia transakcji pomiędzy nimi. 'Gapping’ może spowodować znaczną stratę (lub zysk).

Płynność rynku – Na ceny Forex, CFD i Cryptocurrencies będą wpływać między innymi zmieniające się relacje podaży i popytu, programy i polityki rządowe, rolnicze, handlowe i handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz dominujące cechy psychologiczne danego rynku, a niektóre aktywa bazowe Forex, CFD i Cryptocurrencies mogą nie stać się natychmiast płynne w wyniku zmniejszonego popytu na aktywa bazowe. Tak więc warunki rynkowe mogą się znacząco zmienić w bardzo krótkim czasie, a co za tym idzie, w pewnych warunkach rynkowych realizacja zlecenia Użytkownika może być niemożliwa, co prowadzi do strat.

Zrozumiałe jest, że w przypadku handlu walutami, mogą wystąpić sytuacje, ruchy i/lub warunki występujące w weekend, na początku tygodnia lub w ciągu dnia po opublikowaniu znaczących danych makroekonomicznych, wiadomości gospodarczych lub politycznych, które sprawiają, że rynki walutowe otwierają się z poziomami cen, które mogą znacznie różnić się od poprzednich cen.

* OSTRZEŻENIE O INWESTYCJACH WYSOKIEGO RYZYKA *

Handel na rynku Forex, CFD i kryptowalutami wiąże się z ryzykiem utraty inwestycji. Niniejsze Ostrzeżenie o Ryzyku nie może ujawnić i nie ujawnia wszystkich zagrożeń i innych istotnych aspektów obrotu opcjami i instrumentami pochodnymi. Nie należy spekulować kapitałem, na którego utratę nie można sobie pozwolić. Zdecydowanie sugerujemy zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności naszej strony internetowej przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego Zrzeczenia się odpowiedzialności, możesz się z nami skontaktować: