Ansvarsfraskrivelse

Fortolkning og definitioner

Fortolkning

De ord, hvis begyndelsesbogstav er skrevet med stort, har en betydning, der er defineret på følgende betingelser. Følgende definitioner har samme betydning, uanset om de optræder i ental eller flertal.

Definitioner

I forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse:

  • Virksomheden (omtalt som enten “virksomheden”, “vi”, “os” eller “vores” i denne cookiepolitik) henviser til Bitcoin 360, 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Singapore 238877.
  • Ved “du” forstås brugeren, den person, der har adgang til tjenesten, eller den virksomhed eller anden juridisk enhed, på hvis vegne en sådan person har adgang til eller bruger tjenesten, alt efter hvad der er relevant.
  • Webstedet henviser til https://bitcoin360ai.com
  • Service henviser til webstedet.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i tjenesten er kun til generel information.

Selskabet påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i indholdet af tjenesten.

Selskabet er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen form for særlige, direkte, indirekte, følgeskader, følgeskader eller tilfældige skader eller andre skader af nogen art, uanset om der er tale om en kontrakt, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af Tjenesten eller indholdet af Tjenesten. Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage tilføjelser, sletninger eller ændringer af indholdet af tjenesten til enhver tid uden forudgående varsel.

Virksomheden garanterer ikke, at tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Ansvarsfraskrivelse for eksterne links

Tjenesten kan indeholde links til eksterne websteder, som ikke leveres eller vedligeholdes af eller på nogen måde er tilknyttet selskabet.

Bemærk venligst, at selskabet ikke garanterer nøjagtigheden, relevansen, aktualiteten eller fuldstændigheden af oplysninger på disse eksterne websteder.

Ansvarsfraskrivelse for fejl og udeladelser

De oplysninger, som tjenesten giver, er kun til generel vejledning om spørgsmål af interesse. Selv om selskabet træffer alle forholdsregler for at sikre, at indholdet af tjenesten er både aktuelt og korrekt, kan der opstå fejl. Da love, regler og bestemmelser ændrer sig, kan der desuden forekomme forsinkelser, udeladelser eller unøjagtigheder i de oplysninger, der er indeholdt i tjenesten.

Selskabet er ikke ansvarligt for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, der opnås ved brug af disse oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse for fair brug

Virksomheden kan anvende ophavsretligt beskyttet materiale, som ikke altid er blevet specifikt godkendt af ophavsrettighedshaveren. Virksomheden stiller sådant materiale til rådighed til kritik, kommentarer, nyhedsrapportering, undervisning, lærdom eller forskning.

Selskabet mener, at dette udgør en “fair brug” af sådant ophavsretligt beskyttet materiale som fastsat i afsnit 107 i den amerikanske lov om ophavsret.

Hvis du ønsker at bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra Tjenesten til dine egne formål, der går ud over rimelig brug, skal du indhente tilladelse fra ejeren af ophavsretten.

Udtrykte synspunkter Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten kan indeholde synspunkter og holdninger, som er forfatternes og ikke nødvendigvis afspejler den officielle politik eller holdning hos andre forfattere, agenturer, organisationer, arbejdsgivere eller virksomheder, herunder selskabet.

Kommentarer, der offentliggøres af brugere, er deres eget ansvar, og brugerne påtager sig det fulde ansvar, ansvar og skyld for enhver ærekrænkelse eller retssag, der skyldes noget, der er skrevet i eller som et direkte resultat af noget, der er skrevet i en kommentar. Virksomheden er ikke ansvarlig for kommentarer offentliggjort af brugere og forbeholder sig ret til at slette enhver kommentar af en hvilken som helst grund.

Ansvarsfraskrivelse uden ansvar

Oplysningerne på Tjenesten leveres under forudsætning af, at Selskabet ikke er involveret i at yde juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og service. Som sådan bør den ikke anvendes som erstatning for konsultation af professionelle regnskabs-, skatte-, juridiske eller andre kompetente rådgivere.

Selskabet eller dets leverandører kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen form for særlige, tilfældige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med din adgang eller brug eller manglende mulighed for at få adgang til eller bruge tjenesten.

Ansvarsfraskrivelse “Brug på egen risiko”

Alle oplysninger i tjenesten leveres “som de er” uden garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, aktualitet eller for de resultater, der opnås ved brug af disse oplysninger, og uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for ydeevne, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Selskabet er ikke ansvarligt over for dig eller andre for beslutninger eller handlinger, der er truffet på baggrund af oplysninger fra tjenesten, eller for følgeskader, særlige eller lignende skader, selv om det er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR INVESTERINGER MED HØJ RISIKO

‘Bitcoin 360’ giver brugerne (i det følgende benævnt “brugeren” eller “brugerne”) mulighed for at handle med meget spekulative investeringer, som indebærer en betydelig risiko for tab. Denne form for handel er ikke egnet for alle investorer, så brugerne skal sikre sig, at de forstår risikoen fuldt ud, før de handler. ‘Bitcoin 360’ administrerer eller tilbyder ikke juridisk, skattemæssig, regnskabsmæssig eller investeringsrådgivning eller anbefalinger vedrørende egnethed, rentabilitet, investeringsstrategi eller andre spørgsmål af denne art.

Alle brugere og potentielle brugere bør omhyggeligt læse følgende risikooplysning og advarsler i dette dokument, før de ansøger om at bruge “Bitcoin 360” software, og før de begynder at handle på forskellige finansielle markeder ved hjælp af forskellige finansielle instrumenter. Det bemærkes dog, at dette dokument ikke kan og ikke kan oplyse eller forklare alle risici og andre væsentlige aspekter ved handel med Forex, CFD’er og kryptovalutaer. Meddelelsen er udformet med henblik på at forklare de generelle risici, der er forbundet med handel med Forex, CFD’er og kryptovalutaer, på en fair og ikke vildledende måde.

PÅ GRUND AF DEN HØJE RISIKO KARAKTER AF HANDEL, “BITCOIN 360” UDTRYKKELIGT IKKE GØR NOGEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER ELLER GARANTIER FOR, AT BRUGERNE VIL GØRE NOGEN PROFIT ELLER AT BRUGERNE IKKE VIL MISTE NOGEN ELLER ALLE DEPONEREDE INVESTERINGSMIDLER.
Handel med Forex, CFD’er og kryptovalutaer er MEGET SPECULATIVT OG HØJT RISIKO og er ikke egnet for alle medlemmer af offentligheden, men kun for de investorer, der:

(a) forstår og er villige til at påtage sig de økonomiske, juridiske og andre risici, der er forbundet hermed, og er villige til at påtage sig dem.

(b) under hensyntagen til deres personlige økonomiske forhold, finansielle ressourcer, livsstil og forpligtelser er økonomisk i stand til at påtage sig tabet af hele deres investering.

(c) have viden til at forstå handel med Forex, CFD’er og kryptovalutaer og de underliggende aktiver og markeder.

‘Bitcoin 360’ vil ikke give brugerne nogen form for rådgivning vedrørende Forex, CFD’er og kryptovalutaer, de underliggende aktiver og markeder, eller give investeringsanbefalinger af nogen art. Så hvis brugeren ikke forstår de involverede risici, bør han søge råd og konsultation hos en uafhængig finansiel rådgiver. Hvis brugeren stadig ikke forstår de risici, der er forbundet med handel med Forex, CFD’er og kryptovalutaer, bør han ikke handle overhovedet.

Forex, CFD’er og kryptovalutaer er afledte finansielle instrumenter, der får deres værdi fra priserne på de underliggende aktiver/markeder, som de henviser til (f.eks. valutaer, aktieindekser, aktier, aktier, metaller, futures på indekser, terminsforretninger osv.) Det er derfor vigtigt, at brugeren forstår de risici, der er forbundet med handel med det relevante underliggende aktiv/marked, fordi udsving i prisen på det underliggende aktiv/marked vil påvirke rentabiliteten af hans handel.

Nogle af disse risici omfatter

Volatilitet – Bevægelser i prisen på underliggende aktiver/markeder kan være volatile og uforudsigelige. Dette vil have en direkte indvirkning på brugerens overskud og tab. Forståelse af volatiliteten på et underliggende marked vil hjælpe brugerne med at vejlede dem om, hvordan de skal handle, og hvor meget de er villige til at tabe.

Markedsudsving – Et udsving er et pludseligt skift i prisen på et underliggende aktivs pris fra et niveau til et andet. Forskellige faktorer kan føre til gapping (f.eks. økonomiske begivenheder eller markedsmeddelelser), og gapping kan forekomme både, når det underliggende marked er åbent og lukket. Når disse faktorer opstår, mens det underliggende marked er lukket, kan prisen på det underliggende marked, når det åbner igen (og dermed vores afledte pris), være markant forskellig fra lukkekursen, uden at du har mulighed for at lukke din handel i mellemtiden. “Gapping” kan resultere i et betydeligt tab (eller overskud).

Markedslikviditet – Priserne på Forex, CFD’er og Cryptocurrencies vil bl.a. blive påvirket af ændrede forhold mellem udbud og efterspørgsel, statslige, landbrugs-, handels- og handelsprogrammer og -politikker, nationale og internationale politiske og økonomiske begivenheder og de fremherskende psykologiske karakteristika på det relevante marked, og nogle af Forex, CFD’er og Cryptocurrencies’ underliggende aktiver kan ikke blive umiddelbart likvide som følge af reduceret efterspørgsel efter det underliggende aktiv. Markedsforholdene kan således ændre sig betydeligt på meget kort tid, og derfor kan det under visse markedsforhold være umuligt for Brugerens ordre at blive udført, hvilket kan føre til tab.

Det er underforstået, at når det drejer sig om handel med valutaer, kan der opstå situationer, bevægelser og/eller forhold i weekenden, i begyndelsen af ugen eller intradag efter offentliggørelsen af vigtige makroøkonomiske tal, økonomiske eller politiske nyheder, som får valutamarkederne til at åbne med prisniveauer, der kan afvige væsentligt fra tidligere priser.

* ADVARSEL OM INVESTERING MED HØJ RISIKO *

Handel med Forex, CFD’er og kryptovalutaer indebærer en risiko for at miste din investering. Denne risikovarsel kan ikke og vil ikke oplyse om alle risici og andre væsentlige aspekter af handel med optioner og derivater. Du bør ikke spekulere med kapital, som du ikke har råd til at miste. Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser vores webstedets vilkår og betingelser og privatlivspolitik, før du begynder at bruge vores tjeneste.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne ansvarsfraskrivelse, kan du kontakte os: