Правила и условия

Моля, прочетете внимателно тези правила и условия, преди да използвате нашата услуга.

Тълкуване и дефиниции

Интерпретация

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия. Следните дефиниции имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на тези Общи условия:

Партньорозначава субект, който контролира, се контролира от или е под общ контрол със страна, където „контрол“ означава собственост върху 50% или повече от акциите, дялово участие или други ценни книжа, които имат право на глас при избора на директори или други управляващ орган.

Сметкаозначава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нашата Услуга.

Държавасе отнася за Обединеното кралство

Търговско дружество(наричан или „Компанията“, „Ние“, „Нас“ или „Наш“ в това Споразумение) се отнася до Bitcoin 360™ на адрес 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Сингапур 238877.

устройствоозначава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Обслужванесе отнася за уебсайта.

Правила и условия(наричани още „Условия“) означават настоящите Правила и условия, които формират цялото споразумение между Вас и Компанията относно използването на Услугата.

Услуга за социални медии на трети страниозначава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показани, включени или предоставени от Услугата.

уебсайтсе отнася за Bitcoin 360, достъпен отhttps://bitcoin360ai.com

Тиозначава физическото лице, което осъществява достъп или използва Услугата, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп или използва Услугата, както е приложимо.

Признание

Това са Правилата и условията, уреждащи използването на тази услуга и споразумението, което действа между Вас и Компанията. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването от Ваша страна на тези Правила и условия. Тези Правила и условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

Чрез достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Правила и условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Правила и условия, тогава нямате право на достъп до Услугата.

Вие декларирате, че сте на възраст над 18 години. Компанията не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.

Вашият достъп до и използване на Услугата също зависи от приемането и спазването от Ваша страна на Политиката за поверителност на Компанията. Нашата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта и Ви разказва за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, преди да използвате нашата услуга.

Потребителски акаунти

Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на Вашия акаунт в нашата услуга.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всякакви дейности или действия под Вашата парола, независимо дали паролата Ви е за нашата Услуга или за социална медийна услуга на трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на Вашия акаунт.

Нямате право да използвате като потребителско име името на друго физическо или юридическо лице или това, което не е законно достъпно за използване, име или търговска марка, която е обект на права на друго физическо или юридическо лице, различно от Вас, без подходящо разрешение, или име, което е иначе обидно, вулгарно или нецензурно.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на Съдържание, предоставено от Вас или други потребители), функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Компанията и нейните лицензодатели.

Услугата е защитена от законите за авторското право, търговските марки и други закони както на страната, така и на чужди държави.

Нашите търговски марки и търговски облик не могат да бъдат използвани във връзка с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Компанията.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или се контролират от Компанията.

Компанията няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Компанията няма да носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Горещо Ви съветваме да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим или спрем Вашия акаунт незабавно, без предизвестие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите тези Правила и условия.

При прекратяване правото Ви да използвате Услугата ще бъде прекратено незабавно. Ако желаете да прекратите акаунта си, можете просто да прекратите използването на Услугата.

Ограничаване на отговорността

Независимо от щетите, които може да понесете, цялата отговорност на Дружеството и който и да е от неговите доставчици съгласно която и да е разпоредба на настоящите Условия и Вашето изключително обезщетение за всичко по-горе ще бъде ограничено до сумата, действително платена от Вас чрез Услугата или 100 USD ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, при никакви обстоятелства Компанията или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети за пропуснати ползи, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на бизнеса, за лични наранявания, загуба на поверителност, произтичаща от или по някакъв начин свързана с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуер на трета страна и/или хардуер на трета страна, използвани с Услугата, или по друг начин във връзка с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Компанията или който и да е доставчик е бил уведомен за възможността от такива щети и дори ако средството за защита не постига основната си цел.

Някои държави не позволяват изключване на подразбиращи се гаранции или ограничаване на отговорността за случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не са приложими. В тези държави отговорността на всяка страна ще бъде ограничена до най-голямата степен, разрешена от закона.

„КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНО“ Отказ от отговорност

Услугата Ви се предоставя „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“ и с всички неизправности и дефекти без каквато и да е гаранция. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Компанията, от свое име и от името на своите филиали и своите и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично се отказва от всякакви гаранции, независимо дали изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услуга, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, право на собственост и ненарушение, както и гаранции, които могат да възникнат от хода на сделката, курса на изпълнение, употребата или търговската практика. Без ограничение до гореизложеното, Компанията не предоставя никакви гаранции или ангажименти и не прави декларации от какъвто и да било вид, че Услугата ще отговори на Вашите изисквания, ще постигне очакваните резултати,

Без да ограничава гореизложеното, нито Дружеството, нито който и да е от доставчиците на Дружеството прави декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се: (i) по отношение на работата или наличността на Услугата или информацията, съдържанието и материалите или продуктите включени в него; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността или актуалността на всяка информация или съдържание, предоставени чрез Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Компанията, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, зловреден софтуер, бомби със закъснител или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени видове гаранции или ограничения върху приложимите законови права на потребител, така че някои или всички от горните изключения и ограничения може да не се отнасят за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, посочени в този раздел, се прилагат в най-голяма степен, приложима съгласно приложимото законодателство.

Приложимо право

Законите на държавата, с изключение на нейните стълкновителни норми, ще уреждат настоящите Условия и вашето използване на Услугата. Използването на Приложението от ваша страна може да бъде предмет на други местни, щатски, национални или международни закони.

Разрешаване на спорове

Ако имате някакви притеснения или спорове относно Услугата, Вие се съгласявате първо да опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Компанията.

За потребители от Европейския съюз (ЕС).

Ако сте потребител от Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на закона на държавата, в която пребивавате.

Съответствие със законодателството на Съединените щати

Вие заявявате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е обект на ембаргото на правителството на Съединените щати или която е определена от правителството на Съединените щати като държава, „поддържаща тероризма“, и (ii) не сте в списъка на правителството на Съединените щати на забранени или ограничени страни.

Разделимост и отказ

Разделимост

Ако някоя разпоредба от тези Условия се счита за неприложима или невалидна, такава разпоредба ще бъде променена и тълкувана, за да постигне целите на такава разпоредба във възможно най-голяма степен съгласно приложимото законодателство, а останалите разпоредби ще продължат да бъдат в пълна сила и действие.

Отказ

Освен както е предвидено тук, неупражняването на право или изискването за изпълнение на задължение съгласно настоящите Условия няма да повлияе на способността на страната да упражнява това право или да изисква такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от нарушение представлява отказ от всяко последващо нарушение.

Устен превод

Тези Правила и условия може да са били преведени, ако сме Ви ги направили достъпни в нашата Услуга. Вие се съгласявате, че оригиналният английски текст има предимство в случай на спор.

Промени в тези Правила и условия

Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако преразглеждането е съществено, ние ще положим разумни усилия, за да предоставим предизвестие поне 30 дни преди новите условия да влязат в сила. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше лично усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или частично, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Общи условия, можете да се свържете с нас:

По имейл: info[at]bitcoin360ai.com

Като посетите тази страница на нашия уебсайт:https://bitcoin360ai.com/contact-us

На тел.: +65 6701 8000

logo bitcoin360 white

РЕГУЛАЦИЯ И ВИСОКОРИСКОВО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Търговията с Forex, CFD и криптовалути може да генерира значителни печалби, но също така носи ниво на риск и може да не е подходящо за всички инвеститори. Не трябва да спекулирате с капитал, който не можете да си позволите да загубите. Горещо ви препоръчваме да прочетете нашите ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ и пълната страница с ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ, преди да направите каквато и да е инвестиция. Клиентите трябва да са наясно с техните индивидуални данъчни задължения върху капиталовите печалби в тяхната страна на пребиваване. е против закона да се приканват лица от САЩ да купуват и продават стокови опции, дори ако те се наричат „договори за предвиждане“, освен ако не са регистрирани за търговия и се търгуват на борса, регистрирана от CFTC, или освен ако не са законово освободени. Поставихме БИСКВИТКИ на вашия компютър, за да ви помогнем да подобрите изживяването си, когато посещавате този уебсайт. Можете да промените настройките на бисквитките на вашия компютър по всяко време. Използването на този уебсайт означава, че приемате този уебсайт ds ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Address: 435 Orchard Rd #11 Wisma Atria SG 238877

Email:info[at]bitcoin360ai.com