Правила и условия

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате нашата услуга.

Тълкуване и определения

Тълкуване

Думите, чиито начални букви са изписани с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо от това дали се срещат в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на настоящите Общи условия:

Свързано лице означава субект, който контролира, е контролиран от или е под общ контрол с дадена страна, като „контрол“ означава притежание на 50% или повече от акциите, дяловото участие или други ценни книжа, които дават право на глас при избора на директори или други ръководни органи.

Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нея.

Държава се отнася за Обединеното кралство.

Компанията (наричана в настоящото споразумение „Компанията“, „Ние“, „Нас“ или „Нашата“) се отнася до Bitcoin 360™ на адрес 435 Orchard Rd, #11 Wisma Atria, Сингапур 238877.

Устройство означава всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, например компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Услугата се отнася до Уебсайта.

Общи условия “ (наричани също „Общи условия“) означава настоящите Общи условия, които представляват цялостното споразумение между Вас и Дружеството относно използването на Услугата.

Услуга на социална медия на трета страна означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показвани, включвани или предоставяни от Услугата.

Уебсайтът се отнася до Bitcoin 360, достъпен от https://bitcoin360ai.com

Вие означава физическото лице, което осъществява достъп до Услугата или я използва, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп до Услугата или я използва, според случая.

Потвърждение

Това са Общите условия, които уреждат използването на тази Услуга и споразумението, което действа между Вас и Дружеството. Настоящите Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители във връзка с използването на Услугата.

Достъпът Ви до Услугата и нейното използване се обуславя от приемането и спазването на настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп до Услугата или я използват.

С достъпа до Услугата или използването й Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от настоящите Общи условия, нямате право на достъп до Услугата.

Вие декларирате, че сте на възраст над 18 години. Дружеството не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се обуславя и от приемането и спазването на Политиката за поверителност на Дружеството. Нашата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата лична информация, когато използвате Заявлението или Уебсайта, и Ви информира за Вашите права на поверителност и как Ви защитава законът. Моля, прочетете внимателно Политиката ни за поверителност, преди да използвате Услугата ни.

Потребителски акаунти

Когато създавате акаунт при Нас, трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Ако не го направите, това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на Вашия акаунт в нашата Услуга.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всички дейности или действия, извършени с Вашата парола, независимо дали паролата Ви е за нашата Услуга или за Услуга на трета страна за социални медии.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трети лица. Трябва да ни уведомите незабавно, когато разберете за нарушение на сигурността или неоторизирано използване на Вашия акаунт.

Нямате право да използвате като потребителско име името на друго физическо или юридическо лице или име, което не е законно достъпно за използване, име или търговска марка, които са обект на права на друго физическо или юридическо лице, различно от Вас, без съответното разрешение, или име, което е по друг начин обидно, вулгарно или неприлично.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на Съдържание, предоставено от Вас или други потребители), характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Дружеството и неговите лицензодатели.

Услугата е защитена от авторското право, търговската марка и други закони на страната и на други държави.

Нашите търговски марки и търговски стил не могат да се използват във връзка с какъвто и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост на Дружеството или не се контролират от него.

Дружеството не контролира и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това Вие потвърждавате и се съгласявате, че Дружеството не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се предполага, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Препоръчваме Ви да се запознаете с общите условия и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване

Можем да прекратим или спрем Вашия акаунт незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително, но не само, ако нарушите настоящите Общи условия.

При прекратяване правото Ви да използвате Услугата се прекратява незабавно. Ако желаете да прекратите профила си, можете просто да преустановите използването на Услугата.

Ограничаване на отговорността

Независимо от евентуалните щети, които може да претърпите, цялата отговорност на Дружеството и на всеки от неговите доставчици съгласно която и да е разпоредба на настоящите Условия и Вашето изключително средство за защита за всички горепосочени случаи се ограничава до сумата, действително платена от Вас чрез Услугата, или до 100 USD, ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, в никакъв случай Дружеството или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети от загуба на печалби, загуба на данни или друга информация, прекъсване на дейността, телесни повреди, загуба на неприкосновеност на личния живот, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуера на трети страни и/или хардуера на трети страни, използван с Услугата, или по друг начин във връзка с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Дружеството или някой от доставчиците са били уведомени за възможността за такива щети и дори ако средството за защита не изпълнява основната си цел.

Някои държави не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции или ограничаването на отговорността за случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не се прилагат. В тези държави отговорността на всяка от страните ще бъде ограничена до най-голямата степен, позволена от закона.

„КАКТО Е“ и „КАКТО Е ДОСТЪПНО“ Отказ от отговорност

Услугата Ви се предоставя „КАКТО Е“ и „КАКТО Е ДОСТЪПНА“ и с всички недостатъци и дефекти, без каквато и да е гаранция. В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, Дружеството, от свое име и от името на своите Свързани лица и своите и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично се отказва от всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услугата, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, собственост и ненарушаване на права, както и гаранции, които могат да произтичат от начина на работа, начина на изпълнение, използването или търговската практика. Без да се ограничава до горепосоченото, Дружеството не предоставя никаква гаранция или ангажимент и не прави никакви изявления от какъвто и да е вид, че Услугата ще отговаря на Вашите изисквания, ще постигне планираните резултати, ще бъде съвместима или ще работи с друг софтуер, приложения, системи или услуги, ще работи без прекъсване, ще отговаря на всякакви стандарти за производителност или надеждност, ще бъде без грешки или че всякакви грешки или дефекти могат или ще бъдат отстранени.

Без да се ограничава горното, нито Дружеството, нито който и да е от доставчиците на Дружеството прави каквито и да е изявления или гаранции, изрични или подразбиращи се: (i) по отношение на функционирането или наличността на Услугата, както и на информацията, съдържанието и материалите или продуктите, включени в нея; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността или актуалността на каквато и да е информация или съдържание, предоставени чрез Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Дружеството, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, злонамерен софтуер, времеви бомби или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени видове гаранции или ограничения на приложимите законови права на потребителите, така че някои или всички от горепосочените изключения и ограничения може да не се прилагат за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, посочени в този раздел, се прилагат в най-голямата степен, приложима съгласно приложимото право.

Приложимо право

Законите на страната, с изключение на нейните правила за конфликт на закони, уреждат настоящите Условия и използването на Услугата от Ваша страна. Използването на Приложението от Ваша страна може да бъде предмет и на други местни, щатски, национални или международни закони.

Разрешаване на спорове

Ако имате някакви притеснения или спорове относно Услугата, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Дружеството.

За потребители от Европейския съюз (ЕС)

Ако сте потребител от Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на страната, в която пребивавате.

Спазване на законодателството на САЩ

Вие заявявате и гарантирате, че (i) Не се намирате в държава, която е обект на ембарго от страна на правителството на Съединените щати или която е определена от правителството на Съединените щати като държава, подкрепяща тероризма, и (ii) Не сте включени в нито един списък на правителството на Съединените щати със забранени или ограничени страни.

Разделимост и отказ от права

Отделяемост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде обявена за неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде променена и тълкувана така, че да постигне целите на тази разпоредба във възможно най-голяма степен съгласно приложимото законодателство, а останалите разпоредби ще продължат да бъдат в пълна сила и действие.

Отказ от права

С изключение на предвиденото в настоящия документ, неупражняването на право или неизпълнението на задължение съгласно настоящите Условия не засяга възможността на страната да упражни това право или да изиска такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от нарушение представлява отказ от последващо нарушение.

Превод Устен превод

Възможно е настоящите Общи условия да са били преведени, ако сме Ви ги предоставили в нашата Услуга. Вие се съгласявате, че в случай на спор оригиналният текст на английски език има предимство.

Промени в настоящите Общи условия

Запазваме си правото по наше усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, Ние ще положим разумни усилия да предоставим поне 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по Наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп до или да използвате Услугата ни след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или частично, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тези Общи условия, можете да се свържете с нас:

По имейл: info[at]bitcoin360ai.com

Като посетите тази страница на нашия уебсайт: https://bitcoin360ai.com/contact-us

По телефонен номер: +65 6701 8000